In 't Veen Advocaten
.
.
.
.
.
.
.

Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen: WSNP

Een schuldenaar met behoorlijke schulden die niet meer het hoofd geboden kunnen worden, kan een beroep doen op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP). In de praktijk blijkt dat nog veel onduidelijkheid bestaat over de WSNP. Dit artikel bespreekt de hoofdlijnen van de WSNP.

De schuldenaar doorloopt eerst het minnelijk traject bij de gemeente. Pas daarna kan hij een verzoek doen om toegelaten te worden tot de WSNP. De gemeente tracht in het minnelijk traject met de schuldeisers tot een akkoord te komen. Indien het minnelijk traject niet slaagt, kan de schuldenaar bij de rechtbank een verzoek indienen om toegelaten te worden tot de WSNP. Een belangrijke maatstaf bij deze beslissing is of de schulden te goeder trouw zijn ontstaan. Een schuldenaar in de WSNP wordt ook wel de saniet genoemd. De saniet krijgt in zijn schuldsaneringsregeling te maken met een bewindvoerder en een rechter-commissaris. De rechtbank benoemt beiden. De bewindvoerder controleert of de saniet de verplichtingen die voortvloeien uit de schuldsaneringsregeling behoorlijk nakomt. De rechter-commissaris houdt op zijn beurt toezicht op de taakvervulling door de bewindvoerder. De bewindvoerder heeft voor sommige handelingen toestemming van de rechter-commissaris nodig.

verplichtingen van de saniet

Nadat de schuldenaar is toegelaten tot de WSNP, zal de bewindvoerder op korte termijn een huisbezoek afleggen. Het doel van dit bezoek is de saniet uit te leggen hoe de WSNP werkt. De duur van de schuldsaneringsregeling bedraagt in beginsel drie jaar. In deze drie jaar moet de saniet zich aan de volgende kernverplichtingen houden:

  • informatieplicht;
  • bij geen werk een sollicitatieverplichting;
  • geen nieuwe schulden laten ontstaan;
  • maandelijks een bedrag voldoen op de boedelrekening.

informatieplicht

De informatieplicht houdt in dat de saniet zowel gevraagd als ongevraagd de bewindvoerder op de hoogte moet houden van alle financiële zaken. Ook eventuele wijzigingen in het inkomen, de samenstelling van het gezin en de vaste lasten moet hij doorgegeven.

sollicitatieverplichting

In het geval de saniet geen werk heeft, dan heeft hij de verplichting te solliciteren naar een baan van minimaal 36 uren per week. Dit moet hij minimaal vier keer per maand doen. De bewindvoerder verlangt bewijs van de sollicitatieactiviteiten. Mocht de saniet vanwege ziekte niet in staat zijn om te solliciteren, dan vervalt de sollicitatieverplichting. De rechter-commissaris zal hierover een beslissing nemen.

geen nieuwe schulden

Het spreekt voor zich dat de saniet tijdens de schuldsaneringsregeling geen nieuwe schulden mag laten ontstaan.

maandelijkse boedelafdracht

De bewindvoerder berekent het maandelijkse bedrag dat aan de saniet toekomt. Dit noemt men het "vrij te laten bedrag". Van dit bedrag dient de saniet zijn maandelijkse vaste lasten te voldoen. Al het geld dat bij de saniet binnenkomt boven het "vrij te laten bedrag", dient hij maandelijks af te dragen aan de boedelrekening. Deze rekening wordt door de bewindvoerder geopend. Op deze rekening spaart de saniet het geld dat toekomt aan de schuldeisers.

taak van de bewindvoerder

Gedurende de looptijd van de schuldsaneringsregeling controleert de bewindvoerder of de saniet zich aan bovengenoemde verplichtingen houdt. De bewindvoerder legt hierover per halfjaar schriftelijk verantwoording af aan de rechter-commissaris. De taak van de bewindvoerder gaat niet verder dan dit. Mocht de saniet hulp nodig hebben om zich aan alle verplichtingen te houden, dan kan de saniet zich hiervoor wenden tot maatschappelijk werk of budgetbeheer.

werking ten aanzien van schuldeisers

De schuldsaneringsregeling geldt voor alle schulden die bestaan op het moment dat de schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard. De enige uitzondering hierop is een studieschuld bij de Informatie Beheer Groep.

tussentijdse beëindiging van de schuldsaneringsregeling

In de volgende gevallen is het mogelijk dat de rechtbank een schuldsaneringsregeling tussentijds beëindigt:

  • de saniet heeft de schulden ten aanzien waarvan de schuldsaneringsregeling werkt, betaald;
  • de saniet is in staat de betalingen te hervatten;
  • de saniet komt één of meer van de uit schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen niet naar behoren na;
  • de saniet doet of laat tijdens de toepasselijkheid van de schuldsaneringsregeling bovenmatige schulden ontstaan;
  • de saniet tracht de schuldeisers te benadelen.

In de meeste gevallen vindt door de bewindvoerder of de rechter-commissaris een voordacht plaats tot tussentijdse beëindiging van de schuldsaneringsregeling. De saniet wordt opgeroepen om op een zitting voor de rechtbank te verschijnen. Op deze zitting bespreekt de rechtbank met de saniet waarom hij zich niet aan zijn verplichtingen heeft gehouden. Mocht het zo zijn dat de saniet nadien verbetering heeft vertoond bij het nakomen van zijn verplichtingen en het eerdere verzuim van zijn verplichtingen een te ingrijpend middel is om de saniet uit de schuldsaneringsregeling te zetten, dan zal de rechtbank de voordracht tot tussentijdse beëindiging afwijzen.

Indien de saniet te maken krijgt met een voordracht tot tussentijdse beëindiging van de schuldsaneringsregeling, dan wordt geadviseerd de rechtsbijstand in te schakelen van een advocaat die deskundig is op het gebied van schuldsaneringszaken. De advocaat kent de regels en zal op de zitting voor de rechtbank trachten te bewerkstelligen dat de saniet alsnog in de schuldsaneringsregeling kan blijven. Mocht dit uiteindelijk toch niet lukken, dan kan de saniet binnen acht dagen na het uitspreken van het vonnis tot tussentijdse beëindiging van de schuldsaneringsregeling, in hoger beroep komen bij het gerechtshof. Voor het indienen van hoger beroep is een advocaat noodzakelijk.

beëindiging van de schuldsaneringsregeling en de "schone lei"

Aan het einde van de looptijd van de schuldsaneringsregeling wordt een beëindigingszitting ingepland voor de rechtbank. Indien de bewindvoerder van mening is dat de saniet zich aan alle verplichtingen heeft gehouden die voortvloeien uit de schuldsaneringsregeling, dan zal de bewindvoerder de rechtbank het advies geven om de schuldsaneringsregeling te beëindigen met verlening van de zogenoemde “schone lei”. De beëindigingszitting zal dan 'pro forma' plaatsvinden. Dit betekent dat de saniet niet op de beëindigingszitting moet verschijnen. Mocht de rechtbank het eens zijn met het advies van de bewindvoerder, dan zal de rechtbank de bewindvoerder in zijn advies volgen door de schuldsaneringsregeling te beëindigen met verlening van de “schone lei”. Echter, in het geval de rechtbank het niet eens is met het advies van de bewindvoerder om aan de saniet een “schone lei”af te geven, dan zal er alsnog een beëindigingszitting worden vastgesteld waarbij de saniet wel aanwezig moet zijn. Ook in het geval de bewindvoerder van mening is dat de saniet zich niet aan alle verplichtingen heeft gehouden en derhalve een negatief advies heeft gegeven voor het afgeven van de “schone lei”, zal er een beëindigingszitting worden geagendeerd waarbij de saniet aanwezig moet zijn.

Na beëindiging van de schuldsanering met verlening van de "schone lei" wordt het geld op de boedelrekening verdeeld onder de schuldeisers. De restantvorderingen van de schuldeisers zijn niet meer opeisbaar. De schuldenaar mag de restantvorderingen betalen, maar dit is niet verplicht.

De “schone lei” werkt ten aanzien van alle schulden waarvan sprake was op het moment van het uitspreken van de schuldsaneringsregeling (behalve een studieschuld bij de Informatie Beheer Groep). In het geval in de schuldsaneringsregeling strafrechtelijke boetes zijn meegenomen, dan moet de schuldenaar de restantvorderingen nog wel betalen.

verval van de "schone lei"

Als na verkrijging van de "schone lei" blijkt dat zich daarvoor toch feiten of omstandigheden hebben voorgedaan op grond waarvan destijds de schuldsanering wegens benadeling van de schuldeisers tussentijds had kunnen worden beëindigd, dan kan de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende bepalen dat de "schone lei" verder geen toepassing vindt. De schuldenaar moet in dat geval alsnog alle niet reeds afbetaalde schulden aflossen. Het is dus van groot belang dat een schuldenaar zijn of haar schuldeisers niet benadeelt.

mr. Jeroen van der Linden

Laatst bijgewerkt: 25/09/14

mr. Jeroen van der Linden

Mr. J.M. van der Linden studeerde civiel recht en strafrecht aan de Universiteit van Leiden. Sinds 2003 is hij advocaat bij In 't Veen Advocaten. Hij treedt veelvuldig op in schuldsaneringszaken (eindzitting, tussentijdse zitting/tussentijdse beëindiging, schone lei). Voorts treeds hij veel op voor cliënten in lichte en zware strafzaken. Van der Linden is aspirant lid van de Haagse Vereniging van Jeugdrechtadvocaten.Hij ondersteune gedurende twee jaar de Rechtswinkel te Alphen aan den Rijn e.o. en geeft advies aan studenten bij de Leidse Kinderrechtswinkel.

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Doorzoek de site

Publicaties van mr. Jeroen van der LindenDe taken van de Wsnp-bewindvoerder als toezichthouder
Welke verplichtingen heeft een saniet in de wettelijke schuldsaneringsregeling? Hoe houdt de bewindvoerder toezicht daarop?

Hoger beroep in schuldsaneringszaken
Voor hoger beroep in WSNP-zaken geldt een korte beroepstermijn! Wanneer kan het zinvol zijn hoger beroep in te stellen tegen een vonnis van de rechtbank? Hoe werkt dat?

Bewindvoerder nalatig door aanvraag beschermingsbewind niet “nauwgezet te monitoren”
Toch (onder omstandigheden) een 'schone lei' indien de bewindvoerder tekortschiet in zijn verplichting te monitoren of, zoals door de rechtbank geïnstrueerd, de schuldenaar beschermingsbewind heeft aangevraagd.

Vergeten boodschappen af te rekenen: winkeldiefstal of niet?
Per ongeluk boodschappen niet afgerekend; maakt iemand dat een winkeldief? Moet een toegezonden strafbeschikking worden betaald?

Het beklagrecht voor gedetineerden
Een gedetineerde heeft binnen een penitentiaire inrichting (huis van bewaring en gevangenis) het recht in beklag te gaan tegen een beslissing die de directeur van de inrichting tegen hem heeft genomen.

Het vereiste van de goede trouw om toegelaten te worden tot de wettelijke schuldsaneringsregeling
Wat houdt het begrip 'te goeder trouw' in bij de vraag of iemand kan worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling?

De sollicitatieplicht in de wettelijke schuldsaneringsregeling
Welke regels gelden voor de sollicitatieplicht in de wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp)?

Is verlenging mogelijk na einde van de schuldsaneringstermijn?
Hoge Raad: de beslissing de termijn van de wettelijke schuldsaneringsregeling te verlengen, kan ook nog worden genomen na het moment waarop de termijn van drie jaar van de schuldsaneringsregeling afloopt.

Meer...