In 't Veen Advocaten
.
.
.
.
.
.
.

Werkloosheidsuitkering en fictieve opzegtermijn

In ontbindingsprocedures houdt de kantonrechter rekening met de fictieve opzegtermijn. Bij een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) kunnen partijen zelf met betrekking tot de einddatum rekening houden met deze fictieve opzegtermijn. Bij een overeenkomst voor bepaalde tijd zonder opzegbeding bestaat geen recht op een WW-uitkering.

Met ingang van 1 januari 2016 is in de Werkloosheidswet een nieuwe wettelijke bepaling opgenomen waarbij het recht op een WW-uitkering wordt uitgesloten over de fictieve opzegtermijn. Er is geen sprake meer van een verkorting in duur van de WW-uitkering als de opzegtermijn niet (volledig) in acht is genomen.

WW-uitkering

In de Werkloosheidswet is opgenomen dat geen recht op een WW-uitkering bestaat zolang de geldende opzegtermijn niet is verstreken.

opzegtermijn in beschikking kantonrechter

Indien de kantonrechter de arbeidsovereenkomst tussen partijen ontbindt, wordt rekening gehouden met de rechtens geldende opzegtermijn. In deze situatie kan de werknemer aansluitend aan de ontbindingsdatum aanspraak maken op een WW-uitkering. Er geldt immers een uitsluitingsgrond voor het recht op een WW-uitkering gedurende de fictieve opzegtermijn.

opzegtermijn in vaststellingsovereenkomst

In een vaststellingsovereenkomst waarbij werkgever en werknemer de beëindiging van de arbeidsovereenkomst regelen, kan rekening worden gehouden met de fictieve opzegtermijn. Op datum ondertekening c.q. datum waarop overeenstemming is bereikt, gaat de opzegtermijn lopen. De einddatum kan worden vastgesteld zodanig dat de opzegtermijn in de periode tussen datum ondertekening / overeenstemming tot de einddatum is verdisconteerd. Op deze wijze verkrijgt de werknemer aansluitend op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst een WW-uitkering (als aan alle voorwaarden daartoe is voldaan).

Indien geen opzegtermijn in acht is genomen of slechts een deel van de opzegtermijn in acht is genomen, ontstaat het recht op een WW-uitkering eerst nadat de opzegtermijn volledig is verstreken. Het recht op een WW-uitkering wordt derhalve opgeschoven.

Indien partijen kiezen voor een eerdere einddatum dan gaat het recht op een WW-uitkering dus pas in nadat de opzegtermijn is verstreken. Deze periode waarin de werknemer geen uitkering ontvangt en geen loon ontvangt kan eventueel met een extra vergoeding van de zijde van de werkgever worden overbrugd. Er kunnen ook omstandigheden aanwezig zijn die het voor de werknemer acceptabel maken geen vergoeding te ontvangen over de periode van de opzegtermijn.

arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder opzegbeding

Indien een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt beëindigd zonder dat een bepaling in de arbeidsovereenkomst over tussentijdse beëindiging is opgenomen, heeft de werknemer geen aanspraak op een WW-uitkering zolang de arbeidsovereenkomst zou hebben voortgeduurd. Dit geldt indien een werknemer akkoord gaat met een beëindiging met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst).

Indien de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd door de kantonrechter wordt ontbonden geldt dit niet. Het desbetreffende artikel in de Werkloosheidswet (art. 19 lid 4) geldt immers slechts bij een beëindiging met wederzijds goedvinden.

De kantonrechter kan in het geval de arbeidsovereenkomst tussentijds wordt ontbonden een vergoeding toekennen aan de werknemer. In het geval de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, is het ook mogelijk dat de kantonrechter aan de werkgever een vergoeding toekent.

Indien een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder een bepaling over de mogelijkheid van tussentijdse beëindiging door de werkgever wordt opgezegd dan heeft de werknemer de mogelijkheid een verzoek tot vernietiging van de opzegging in te dienen bij de kantonrechter of een vergoeding te vragen gelijk aan het loon voor de periode dat de arbeidsovereenkomst had voortgeduurd. Deze vergoeding kan door de kantonrechter worden gematigd tot drie maanden loon. Indien een werknemer vergoeding verzoekt in plaats van de vernietiging van de opzegging, is het mogelijk dat UWV dit aanmerkt als een zogenoemde benadelingshandeling.

mr. Wilma Kempe

Laatst bijgewerkt: 20/06/16

mr. Wilma Kempe

Mw. mr. M.W. Kempe studeerde privaatrecht aan de Universiteit Utrecht. Sinds 1997 is zij werkzaam bij In 't Veen Advocaten. Zij houdt zich bezig met arbeidsrecht, ambtenarenrecht, onderwijsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Kempe is lid van de VAAN. 10 jaar lang was zij kantonrechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam en de Rechtbank Midden-Nederland (voorheen Rechtbank Utrecht) . Zij behandelde procedures op arbeidsrechtelijk gebied. Sinds 1998 is zij voorzitter van een van de geschillencommissies (Wonen) van de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken (SGC).

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Doorzoek de site

Publicaties van mr. Wilma KempeGedeeltelijke transitievergoeding bij vermindering van de arbeidsduur
Bij vermindering van de arbeidsduur wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid bestaat in beginsel aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding.

Heeft een AOW-gerechtigde werknemer recht op een transitievergoeding?
Het feit dat de werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding bij ontslag, is volgens de Hoge Raad niet in strijd met de Europese richtlijn over leeftijdsdiscriminatie.

Schadevergoeding van werknemer na ontslag op staande voet
Een werkgever kan een vergoeding eisen van een werknemer die een dringende reden heeft gegeven voor ontslag op staande voet, maar er zijn spelregels.

Onregelmatigheidstoeslag over vakantiedagen
Een werknemer behoudt tijdens zijn vakantie recht op loon. Wat is daarbij de omvang van dit loon? Met welke componenten moet rekening gehouden worden?

Herplaatsingsplicht bij verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst
Bij een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van bedrijfseconomische omstandigheden wordt getoetst of aan de herplaatsingsplicht is voldaan.

De billijke vergoeding in het arbeidsrecht
De Hoge Raad heeft criteria gegeven voor het vaststellen van een billijke vergoeding. Deze vergoeding is aan de orde bij ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever of indien de werkgever heeft gehandeld in strijd met de regels voor ontslag.

Loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte
Een werkgever van een zieke werknemer moet afwegen tussen het beëindigen van het dienstverband met betaling van de wettelijke transitievergoeding en het in stand laten van het dienstverband met de re-integratieverplichtingen tot gevolg.

Van vernietiging opzegging arbeidsovereenkomst naar toekenning vergoeding
Het switchen van het verzoek tot vernietiging van de opzegging van de arbeidsovereenkomst naar een verzoek tot toekenning van een billijke vergoeding is mogelijk, ook als de switch buiten de vervaltermijn wordt gedaan.

Meer...