In 't Veen Advocaten
.
.
.
.
.
.
.

Twaalfjaarstermijn bij (partner)alimentatie

Met de Wet limitering alimentatie eindigt twaalf jaar na inschrijving van de echtscheiding de verplichting tot partneralimentatie van rechtswege.

Bij de beëindiging van het huwelijk heeft de ex-echtgenoot recht op een onderhoudsbijdrage van de andere echtgenoot indien hij/zij niet in zijn/haar eigen levensonderhoud kan voorzien. Indien tijdens het huwelijk geen kinderen zijn geboren en het huwelijk korter dan vijf jaar heeft geduurd, dan geldt een alimentatietermijn voor zolang het huwelijk heeft geduurd. Bij een huwelijk zonder kinderen voor de duur van vijf jaar of langer geldt de twaalfjaarstermijn. Wanneer tijdens het huwelijk wel kinderen zijn geboren dan geldt de twaalfjaarstermijn ook.

De twaalfjaarstermijn begint vanaf de datum waarop de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Ook geldt deze termijn bij de ontbinding van het huwelijk van partijen die eerder al van tafel en bed gescheiden waren.

is verlenging van de twaalfjaarstermijn mogelijk?

Een alimentatiegerechtigde kan door tussenkomst van een advocaat de rechtbank verzoeken een nieuwe termijn vast te stellen. Zo kan de duur van de alimentatieperiode verlengd worden. De rechtbank zal echter niet zoder meer het verzoek inwilligen. Verder moet men het verzoek uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de twaalf jaar indienen. Voor de alimentatieplichtige moet immers ook duidelijkheid bestaan over de duur en het einde van zijn of haar verplichting.

criterium verlenging twaalfjaarstermijn

In beginsel moet er geen sprake zijn van een wijziging van omstandigheden. Wat wel noodzakelijk is bij een verzoek tot verhoging of verlaging van de alimentatie. Deze wijziging van omstandigheden is wel een vereiste bij een tweede of volgende verzoek tot verlenging.

Voor de verlening van de termijn moet er moet sprake zijn van een uitzonderlijke situatie. Daarnaast moeten de gevolgen van de beëindiging van ingrijpende aard zijn. Daarbij moet allereerst sprake zijn van een belangrijke financiële achteruitgang. Verder moet ook sprake zijn van andere bijzondere omstandigheden. Denk daarbij aan:

  • de mogelijkheden die de alimentatiegerechtigde heeft in twaalf jaar tijd eigen inkomsten te verwerven, waarbij in aanmerking worden genomen diens leeftijd, gezondheid, arbeidsverleden en achtergrond;
  • de in het huwelijk aangehouden rolverdeling;
  • de duur van het huwelijk;
  • de zorg voor de kinderen en de mogelijkheden die de zorg toeliet een bestaan op te bouwen dat onafhankelijkheid van de gewezen echtgenoot zou verschaffen waarbij in aanmerking wordt genomen het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen;
  • de hoogte van de alimentatie en daarmee de grootte van de terugval na beëindiging;
  • het bestaan van een oudedagsvoorziening;
  • de financiële omstandigheden van de alimentatieplichtige.

De alimentatieplichtige mag erop vertrouwen dat de alimentatiegerechtigde alles doet om er voor te zorgen dat hij of zij na twaalf jaar in zijn of haar eigen levensonderhoud kan voorzien.

conclusie

De partneralimentatie kan na twaalf jaar verlengd worden. Dit hangt echter af van het antwoord op de vragen:

  • of (tijdig) een verlengingsverzoek is gedaan?
  • of sprake is van een bijzondere financiële achteruitgang?
  • of sprake is van dusdanig bijzondere omstandigheden dat de gevolgen van de beëindiging van de alimentatie wordenbeoordeeld als zijnde van te ingrijpende aard?

Er ligt al enige tijd een wetsvoorstel klaar wat inhoudt dat de alimentatietermijn zal worden verlaagd naar vijf jaar afhankelijk van de omstandigheden van ieder geval. Dit wetsvoorstel is echter door de Kamer nog niet aangenomen.

De aan In 't Veen Advocaten verbonden advocaten staan alimentatiegerechtigden en alimentatieplichtigen onder meer bij bij verlengingsverzoeken. Wij beschikken over de deskundigheid en de ervaring om de alimentatiegerechtigde te adviseren of een dergelijk verzoek kans van slagen heeft. Daarnaast hebben wij de ervaring om een procedure te voeren waarin wij om een verlenging verzoeken. Ook de alimentatieplichtige kan bij ons terecht indien zijn of haar ex de wens tot verlenging aankondigde.

mr. Lisette Griffioen-Wennekers

Laatst bijgewerkt: 19/09/14

mr. Lisette Griffioen-Wennekers

Mw. mr. L.C. Griffioen-Wennekers studeerde Nederlands Recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, waar zij civielrechtelijk afstudeerde, met specialisiaties personen- en familierecht en erfrecht. Griffioen-Wennekers is lid van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators, de vFAS. Daarnaast is zij gecertificeerd MfN-mediator waardoor zij mediations verricht voor particulieren en de rechtbank. Met name het persoonlijke aspect van zowel het familierecht als het erfrecht is Griffioen-Wennekers op het lijf geschreven.

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Doorzoek de site

Publicaties van mr. Lisette Griffioen-WennekersMinder werken om meer te zorgen voor de kinderen, is dat verwijtbaar inkomensverlies?
Mag de niet-verzorgende ouder minder gaan werken om tijd te hebben voor de kinderen zonder dat dit in diens nadeel wordt uitgelegd bij de berekening van alimentatie?

Noodzakelijkheid van verdeling na scheiding: tijdsverloop kan enorme consequenties hebben!
De Hoge Raad bevestigde onlangs dat het onverdeeld laten van een gemeenschap na scheiding verregaande consequenties kan hebben.

Bescherming van erfgenamen tegen schulden van de nalatenschap
Op 1 september 2016 is de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden in werking getreden. Met deze wet wordt beoogd erfgenamen te beschermen tegen financiële problemen die kunnen ontstaan bij de aanvaarding van een nalatenschap.

Problemen in verband met een erfenis?
Na het overlijden van een familielid moet er vaak veel geregeld worden. Lang niet altijd verloopt de afwikkeling van een nalatenschap zonder problemen.

Twaalfjaarstermijn alimentatie
In beginsel eindigt de verplichting tot het betalen van partneralimentatie van rechtswege na twaalf jaar. Toch is deze termijn niet absoluut.

Beëindiging van partneralimentatie wegens misdraging
Door lotsverbondenheid kan een alimentatieverplichting ontstaan. Door gedragingen van de alimentatiegerechtigde, kan aan deze verplichting een einde komen.

Alimentatienormen bij partneralimentatie
Voor de vaststelling van (de hoogte van) de partneralimentatie zijn behoefte, behoeftigheid en draagkracht van belang. De Tremanormen geven aan deze begrippen nadere invulling.