In 't Veen Advocaten
.
.
.
.
.
.
.

Problemen in verband met een erfenis?

Na het overlijden van een familielid moet er vaak veel geregeld worden. Lang niet altijd verloopt de afwikkeling van een nalatenschap zonder problemen.

Het erfrecht op zich is namelijk al ingewikkeld, terwijl daarnaast de familierelaties de afgelopen jaren ook ingewikkelder zijn geworden (door de aanwezigheid van stiefouders, stiefkinderen et cetera). Verder kan ook miscommunicatie en een gebrekkige uitwisseling van informatie tussen de erfgenamen leiden tot wantrouwen, met alle gevolgen van dien.

de wettelijke verdeling

Uitgangspunt van het erfrecht dat sinds 2003 geldt, is de zogenaamde wettelijke verdeling in geval van overlijden van een van de echtgenoten. Die wettelijke verdeling houdt dan in dat de overblijvende echtgenoot van rechtswege (“automatisch”) de nalatenschap verkrijgt, terwijl de eventuele kinderen dan een geldvordering op die overblijvende echtgenoot hebben. In geval van overlijden van iemand zonder achterlating van een echtgenoot, erven eerst de kinderen, daarna de ouders, broers en zussen en tenslotte de groot- en overgrootouders. Wanneer deze ook overleden zijn, erven hun afstammelingen.

testament

Door middel van een testament kan van de wettelijke verdeling worden afgeweken; zo kunnen echtgenoten en kinderen bij testament worden onterfd. Dat heeft tot gevolg dat de onterfde echtgenoot in het geheel niets erft, de kinderen hebben dan echter nog steeds recht op een deel van de erfenis, de zogenaamde legitieme.

Ook stiefkinderen kunnen bij testament tot erfgenaam worden benoemd.

In de praktijk rijzen vele vragen bij de afwikkeling van een nalatenschap. Die vragen kunnen betrekking hebben op de uitleg van een eventueel testament, de rechten en plichten van de erfgenamen dan wel de executeur-testamentair. Ook kan het zeer de vraag zijn of een nalatenschap wel of juist niet moet worden geaccepteerd door de erfgenamen, welke waarde toegekend moet worden aan activa die deel uitmaken van de nalatenschap et cetera.

In ’t Veen Advocaten beschikt in de persoon van mr. L.C. Griffioen-Wennekers over gespecialiseerde advocaat die u op het gebied van het erfrecht deskundig en betrokken kan bijstaan, zowel als het gaat om het vervullen van een adviserende en ondersteunende rol, maar daarnaast ook in het kader van een procedure.

mr. Lisette Griffioen-Wennekers

Laatst bijgewerkt: 14/04/16

mr. Lisette Griffioen-Wennekers

Mw. mr. L.C. Griffioen-Wennekers studeerde Nederlands Recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, waar zij civielrechtelijk afstudeerde, met specialisiaties personen- en familierecht en erfrecht. Griffioen-Wennekers is lid van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators, de vFAS. Daarnaast is zij gecertificeerd MfN-mediator waardoor zij mediations verricht voor particulieren en de rechtbank. Met name het persoonlijke aspect van zowel het familierecht als het erfrecht is Griffioen-Wennekers op het lijf geschreven.

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Doorzoek de site

Publicaties van mr. Lisette Griffioen-WennekersMinder werken om meer te zorgen voor de kinderen, is dat verwijtbaar inkomensverlies?
Mag de niet-verzorgende ouder minder gaan werken om tijd te hebben voor de kinderen zonder dat dit in diens nadeel wordt uitgelegd bij de berekening van alimentatie?

Noodzakelijkheid van verdeling na scheiding: tijdsverloop kan enorme consequenties hebben!
De Hoge Raad bevestigde onlangs dat het onverdeeld laten van een gemeenschap na scheiding verregaande consequenties kan hebben.

Bescherming van erfgenamen tegen schulden van de nalatenschap
Op 1 september 2016 is de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden in werking getreden. Met deze wet wordt beoogd erfgenamen te beschermen tegen financiële problemen die kunnen ontstaan bij de aanvaarding van een nalatenschap.

Problemen in verband met een erfenis?
Na het overlijden van een familielid moet er vaak veel geregeld worden. Lang niet altijd verloopt de afwikkeling van een nalatenschap zonder problemen.

Twaalfjaarstermijn alimentatie
In beginsel eindigt de verplichting tot het betalen van partneralimentatie van rechtswege na twaalf jaar. Toch is deze termijn niet absoluut.

Beëindiging van partneralimentatie wegens misdraging
Door lotsverbondenheid kan een alimentatieverplichting ontstaan. Door gedragingen van de alimentatiegerechtigde, kan aan deze verplichting een einde komen.

Alimentatienormen bij partneralimentatie
Voor de vaststelling van (de hoogte van) de partneralimentatie zijn behoefte, behoeftigheid en draagkracht van belang. De Tremanormen geven aan deze begrippen nadere invulling.