In 't Veen Advocaten
.
.
.
.
.
.
.

Beëindiging van partneralimentatie wegens misdraging

In het kader van een echtscheidingsprocedure kan de ene partner verzoeken de andere partner te veroordelen tot betaling van een bijdrage in de kosten van levensonderhoud, ook wel partneralimentatie genoemd.

De door een huwelijk ontstane lotsverbondenheid is een van de voornaamste rechtsgronden voor de verplichting tot partneralimentatie. Blijkens de wet/rechtspraak kan evenwel sprake zijn van dusdanige feiten en omstandigheden, dat van de ene partner in redelijkheid niet kan worden verlangd in het levensonderhoud van de andere partner bij te dragen. Dit hangt af van alle bijzondere omstandigheden van het geval. Ook niet-financiële factoren, zoals gedragingen/misdraging van de alimentatiegerechtigde partner, kunnen een rol spelen.

alimentatie en lotsverbondenheid

De lotsverbondenheid kan verloren gaan door bijvoorbeeld het grievend karakter van het gedrag van de alimentatiegerechtigde partner. In de rechtspraak zijn gevallen bekend waarin gedragingen van de alimentatiegerechtigde, onafhankelijk van de vraag of die gedragingen deze gerechtigde kunnen worden verweten, door de alimentatieplichtige als dusdanig schokkend en ingrijpend zijn ervaren, dat zij een onherroepelijk einde hebben gemaakt aan ieder gevoel van lotsverbondenheid bij de alimentatieplichtige jegens de alimentatiegerechtigde. In een dergelijke situatie kan de rechtbank oordelen dat van de alimentatieplichtige in redelijkheid niet kan worden gevergd dat deze nog langer bijdraagt in de kosten van levensonderhoud van de alimentatiegerechtigde. Op grond waarvan een verzoek tot beëindiging van de partneralimentatie kan worden toegewezen.

voorbeelden van misdragingen die tot beëindiging van alimentatie kunnen leiden

Voorbeelden van in de rechtspraak geaccepteerde gedragingen:

  • strafbaar/onrechtmatig gedrag (zoals mishandeling) dat heeft geleid tot een posttraumatisch stresssyndroom en/of langdurige psychiatrische behandeling en/of arbeidsongeschiktheid;
  • een niet bewezen zeer ernstige beschuldiging, zoals poging tot verkrachting en/of poging tot zware mishandeling en/of het plegen van ontucht. 

mr. Lisette Griffioen-Wennekers

Laatst bijgewerkt: 06/09/14

mr. Lisette Griffioen-Wennekers

Mw. mr. L.C. Griffioen-Wennekers studeerde Nederlands Recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, waar zij civielrechtelijk afstudeerde, met specialisiaties personen- en familierecht en erfrecht. Griffioen-Wennekers is lid van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators, de vFAS. Daarnaast is zij gecertificeerd MfN-mediator waardoor zij mediations verricht voor particulieren en de rechtbank. Met name het persoonlijke aspect van zowel het familierecht als het erfrecht is Griffioen-Wennekers op het lijf geschreven.

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Doorzoek de site

Publicaties van mr. Lisette Griffioen-WennekersMinder werken om meer te zorgen voor de kinderen, is dat verwijtbaar inkomensverlies?
Mag de niet-verzorgende ouder minder gaan werken om tijd te hebben voor de kinderen zonder dat dit in diens nadeel wordt uitgelegd bij de berekening van alimentatie?

Noodzakelijkheid van verdeling na scheiding: tijdsverloop kan enorme consequenties hebben!
De Hoge Raad bevestigde onlangs dat het onverdeeld laten van een gemeenschap na scheiding verregaande consequenties kan hebben.

Bescherming van erfgenamen tegen schulden van de nalatenschap
Op 1 september 2016 is de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden in werking getreden. Met deze wet wordt beoogd erfgenamen te beschermen tegen financiële problemen die kunnen ontstaan bij de aanvaarding van een nalatenschap.

Problemen in verband met een erfenis?
Na het overlijden van een familielid moet er vaak veel geregeld worden. Lang niet altijd verloopt de afwikkeling van een nalatenschap zonder problemen.

Twaalfjaarstermijn alimentatie
In beginsel eindigt de verplichting tot het betalen van partneralimentatie van rechtswege na twaalf jaar. Toch is deze termijn niet absoluut.

Beëindiging van partneralimentatie wegens misdraging
Door lotsverbondenheid kan een alimentatieverplichting ontstaan. Door gedragingen van de alimentatiegerechtigde, kan aan deze verplichting een einde komen.

Alimentatienormen bij partneralimentatie
Voor de vaststelling van (de hoogte van) de partneralimentatie zijn behoefte, behoeftigheid en draagkracht van belang. De Tremanormen geven aan deze begrippen nadere invulling.