In 't Veen Advocaten
.
.
.
.
.
.
.

Onregelmatigheidstoeslag over vakantiedagen

Een werknemer behoudt tijdens zijn vakantie recht op loon. Wat is daarbij de omvang van dit loon?

In navolging van een uitspraak van het Europees Hof heeft de Rechtbank Limburg onlangs bepaald dat onregelmatigheidstoeslag onderdeel vormt van het loon dat tijdens vakantie moet worden doorbetaald.

rechtspraak Europese Hof

In een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van de Europese Unie (Lock/British Gas trading ltd) d.d. 10 juni 2014 is aangegeven dat bepalend is of een looncomponent intrinsiek samenhangt met de aan een werknemer opgedragen taken. Als het werken op onregelmatige tijden onderdeel is van de functietaken, bijvoorbeeld werken in ploegendiensten of nachtdiensten, dan behoort de onregelmatigheidstoeslag tot het loon. Doorbetaling van onregelmatigheidstoeslag tijdens een periode van verlof of een soortgelijke periode waarin feitelijk geen werkzaamheden worden verricht, is aan de orde als dit zijn grond vindt in de omstandigheid dat een werknemer op basis van zijn functie onregelmatig werkt. De extra beloning, de toeslag, is een beloning die hoort bij het onregelmatig werken als dit intrinsiek samenhangt met de aan de desbetreffende werknemer opgedragen taken.

Het Europees Hof geeft aan dat het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon een belangrijk beginsel is van sociaal recht van de Europese Unie waarvan niet mag worden afgeweken. Het is een grondrecht zoals opgenomen in het EU-Handvest. Ook in een Europese richtlijn is het recht van werknemers jaarlijks vakantie te genieten met behoud van loon opgenomen.

Als uitgangspunt geldt dat het vakantieloon ertoe dient een werknemer tijdens vakantie eenzelfde loon toe te kennen als in een situatie waarin wordt gewerkt.

rechtspraak Rechtbank Maastricht

De nationale rechter dient te beoordelen of op grond van voornoemde beginselen een looncomponent tot het vakantieloon behoort. Dit betekent dat wordt beoordeeld of het intrinsieke verband tussen de looncomponenten en de uitvoering van de arbeidstaken bestaat.

In de uitspraak van de Rechtbank Limburg d.d. 13 december 2017 is aangegeven dat de nachtdiensten en de daarbij behorende onregelmatigheidstoeslag een looncomponent is die verband houdt (intrinsiek samenhangt) met de uitvoering van de arbeidstaken en dus onderdeel vormt van het vakantieloon.

In algemene zin kan worden geconcludeerd dat elk onderdeel van de functietaken (dat duidelijk samenhangt met het werk) en waarvoor een financiële vergoeding wordt verleend, deel uitmaakt  van het vakantieloon. Looncomponenten die alleen strekken tot vergoeding van incidentele of bijkomende kosten die worden gemaakt bij de uitvoering van de taken, zijn geen onderdeel van het vakantieloon. Het gaat om het intrinsieke verband tussen de maandelijkse looncomponent en de werkzaamheden van de werknemer.

Er lijkt wel sprake te moeten zijn van een zekere bestendigheid van de looncomponent alvorens dit onderdeel kan uitmaken van het vakantieloon.

Het ligt voor de hand voor de berekening van deze looncomponent het gemiddelde te nemen over een representatieve referteperiode dan wel over een periode van een jaar.

De kantonrechter heeft in voornoemde zaak de beginselen van het Europese Hof ter zake de aanspraak op loondoorbetaling tijdens vakantie toegepast.

mr. Wilma Kempe

Laatst bijgewerkt: 14/05/18

mr. Wilma Kempe

Mw. mr. M.W. Kempe studeerde privaatrecht aan de Universiteit Utrecht. Sinds 1997 is zij werkzaam bij In 't Veen Advocaten. Zij houdt zich bezig met arbeidsrecht, ambtenarenrecht, onderwijsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Kempe is lid van de VAAN. 10 jaar lang was zij kantonrechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam en de Rechtbank Midden-Nederland (voorheen Rechtbank Utrecht) . Zij behandelde procedures op arbeidsrechtelijk gebied. Sinds 1998 is zij voorzitter van een van de geschillencommissies (Wonen) van de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken (SGC).

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Doorzoek de site

Publicaties van mr. Wilma KempeGedeeltelijke transitievergoeding bij vermindering van de arbeidsduur
Bij vermindering van de arbeidsduur wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid bestaat in beginsel aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding.

Heeft een AOW-gerechtigde werknemer recht op een transitievergoeding?
Het feit dat de werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding bij ontslag, is volgens de Hoge Raad niet in strijd met de Europese richtlijn over leeftijdsdiscriminatie.

Schadevergoeding van werknemer na ontslag op staande voet
Een werkgever kan een vergoeding eisen van een werknemer die een dringende reden heeft gegeven voor ontslag op staande voet, maar er zijn spelregels.

Onregelmatigheidstoeslag over vakantiedagen
Een werknemer behoudt tijdens zijn vakantie recht op loon. Wat is daarbij de omvang van dit loon? Met welke componenten moet rekening gehouden worden?

Herplaatsingsplicht bij verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst
Bij een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van bedrijfseconomische omstandigheden wordt getoetst of aan de herplaatsingsplicht is voldaan.

De billijke vergoeding in het arbeidsrecht
De Hoge Raad heeft criteria gegeven voor het vaststellen van een billijke vergoeding. Deze vergoeding is aan de orde bij ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever of indien de werkgever heeft gehandeld in strijd met de regels voor ontslag.

Loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte
Een werkgever van een zieke werknemer moet afwegen tussen het beëindigen van het dienstverband met betaling van de wettelijke transitievergoeding en het in stand laten van het dienstverband met de re-integratieverplichtingen tot gevolg.

Van vernietiging opzegging arbeidsovereenkomst naar toekenning vergoeding
Het switchen van het verzoek tot vernietiging van de opzegging van de arbeidsovereenkomst naar een verzoek tot toekenning van een billijke vergoeding is mogelijk, ook als de switch buiten de vervaltermijn wordt gedaan.

Meer...