In 't Veen Advocaten
.
.
.
.
.
.
.

Minder werken om meer te zorgen voor de kinderen, is dat verwijtbaar inkomensverlies?

De Wet bevordering gelijkwaardig ouderschap en zorgvuldige scheiding welke sinds 1 maart 2009 geldt, ziet toe op het recht van het kind op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders. Dit is vastgelegd in artikel 1:247 van het Burgerlijk Wetboek.

Gelijkwaardig ouderschap brengt een fiftyfifty verdeling met zich mee, mits geen praktische bezwaren aan de uitvoering daarvan in de weg staan. Deze praktische bezwaren zien op het belang van het kind en zijn afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval, zoals het aantal uren dat de ouders werken, schooltijden van de kinderen en de zorgverdeling ten tijde van het huwelijk of de samenleving. Deze wet dient ter bestrijding van de situatie dat de niet-verzorgende ouder genoegen moet nemen met een beperkte omgangsregeling.

Wanneer er door ouders geen ouderschapsplan kan worden overeengekomen, kan de rechtbank een zorgregeling vaststellen. Uitgangspunt moet dan zijn dat beide ouders gelijke rechten hebben op verzorging van de kinderen, waarbij het belang van het kind steeds voorop staat. Dat volgt immers uit de wet.

De Hoge Raad heeft echter bepaald dat de in de wet bepaalde gelijkwaardigheid van ouders niet altijd een gelijke verdeling van de zorg- en opvoedingstaken met zich meebrengt, als gevolg waarvan de rechtspraak het recht op een gelijke (fiftyfifty) verdeling op losse schroeven zette.

In een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 15 juli 2016 (waarin ondergetekende de man bijstond) werd namens de man bepleit dat de man op grond van artikel 1:247 BW het recht had om minder uren te gaan werken teneinde na de scheiding zijn zorgtaken voor de kinderen uit te kunnen voeren. Het gerechtshof gaf de man hierin gelijk en bepaalde dat het feit dat zijn inkomen zou dalen omdat hij minder zou gaan werken, niet als verwijtbaar inkomensverlies had te gelden. Daarom werd zijn lagere inkomen tot uitgangspunt genomen bij de berekening van zijn draagkracht voor de bepaling van kinder- en partneralimentatie. Normaal gesproken kan een rechter immers bepalen dat inkomensverlies verwijtbaar is, waardoor met dit inkomensverlies bij de berekening van de draagkracht voor alimentatie geen rekening wordt gehouden.

Met deze uitspraak bevestigt het hof dat het recht op gelijkwaardige verzorging en opvoeding zodanig reikt, dat het de niet-verzorgende ouder toegestaan moet zijn minder te gaan werken om meer voor de kinderen te kunnen zorgen, zonder dat de inkomensdaling welke dat met zich meebrengt, hem wordt aangerekend bij de vaststelling van kinder- en partneralimentatie.

mr. Lisette Griffioen-Wennekers

Laatst bijgewerkt: 18/01/17

mr. Lisette Griffioen-Wennekers

Mw. mr. L.C. Griffioen-Wennekers studeerde Nederlands Recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, waar zij civielrechtelijk afstudeerde, met specialisiaties personen- en familierecht en erfrecht. Griffioen-Wennekers is lid van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators, de vFAS. Daarnaast is zij gecertificeerd MfN-mediator waardoor zij mediations verricht voor particulieren en de rechtbank. Met name het persoonlijke aspect van zowel het familierecht als het erfrecht is Griffioen-Wennekers op het lijf geschreven.

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Doorzoek de site

Publicaties van mr. Lisette Griffioen-WennekersMinder werken om meer te zorgen voor de kinderen, is dat verwijtbaar inkomensverlies?
Mag de niet-verzorgende ouder minder gaan werken om tijd te hebben voor de kinderen zonder dat dit in diens nadeel wordt uitgelegd bij de berekening van alimentatie?

Noodzakelijkheid van verdeling na scheiding: tijdsverloop kan enorme consequenties hebben!
De Hoge Raad bevestigde onlangs dat het onverdeeld laten van een gemeenschap na scheiding verregaande consequenties kan hebben.

Bescherming van erfgenamen tegen schulden van de nalatenschap
Op 1 september 2016 is de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden in werking getreden. Met deze wet wordt beoogd erfgenamen te beschermen tegen financiële problemen die kunnen ontstaan bij de aanvaarding van een nalatenschap.

Problemen in verband met een erfenis?
Na het overlijden van een familielid moet er vaak veel geregeld worden. Lang niet altijd verloopt de afwikkeling van een nalatenschap zonder problemen.

Twaalfjaarstermijn alimentatie
In beginsel eindigt de verplichting tot het betalen van partneralimentatie van rechtswege na twaalf jaar. Toch is deze termijn niet absoluut.

Beëindiging van partneralimentatie wegens misdraging
Door lotsverbondenheid kan een alimentatieverplichting ontstaan. Door gedragingen van de alimentatiegerechtigde, kan aan deze verplichting een einde komen.

Alimentatienormen bij partneralimentatie
Voor de vaststelling van (de hoogte van) de partneralimentatie zijn behoefte, behoeftigheid en draagkracht van belang. De Tremanormen geven aan deze begrippen nadere invulling.