In 't Veen Advocaten
.
.
.
.
.
.
.

Mw. mr. M.W. Kempe, advocaat te Alphen aan den Rijn

Wilma KempeMw. mr. M.W. (Wilma) Kempe (1958) studeerde privaatrecht aan de Universiteit van Utrecht. Zij werd in 1990 beëdigd als advocaat en is sinds 1997 werkzaam bij In 't Veen Advocaten.

Zij houdt zich bezig met arbeidsrecht, ambtenarenrecht, onderwijsrecht en sociaal zekerheidsrecht

Zij treedt veel op in zaken op het gebied van ontslag, non-concurrentiebedingen, functiewijziging, disciplinaire maatregelen, schorsing en ontslag van ambtenaren, rechtspositieregelingen onderwijs. Haar cliënten zijn zowel werkgevers  (bedrijven, stichtingen, verenigingen) als werknemers en ambtenaren.

Op het grensgebied tussen arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht houdt Kempe zich bezig met re-integratieverplichtingen van werkgever en werknemer, passende arbeid, loonsanctie, WIA, ZW en WW.

Zij adviseert en procedeert op het gebied van onderwijsrecht en richt zich zowel op het primair onderwijs (PO), het voortgezet onderwijs (VO) als het beroepsonderwijs voor volwasseneneducatie (BVE) en het hoger beroepsonderwijs (hbo). Zij staat zowel schoolbesturen bij als leerkrachten/docenten en leerlingen.

Gedurende een periode van 10 jaar was Kempe kantonrechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam en de Rechtbank Midden-Nederland (voorheen Rechtbank Utrecht) . Zij behandelde procedures op arbeidsrechtelijk gebied. Kempe is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), een vereniging van specialisten op het gebied van arbeidsrecht.

Voorts is zij lid van de varO (vereniging van advocaten en rechtsbijstandverleners in het Onderwijsrecht) en van de NVOR (vereniging voor onderwijsrecht in theorie en praktijk). 

Kempe is sinds 1998 voorzitter van een van de geschillencommissies (Wonen) van de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken (SGC). Deze commissie behandelt geschillen tussen consumenten en ondernemers op het gebied van wonen.

LinkedInMr. M.W. Kempe, advocaat te Alphen aan den Rijn
Telefoon: 0172 - 47 56 77, fax: 0172 - 47 32 94
E-mail: kempe@intveenadvocaten.nl

Doorzoek de site

Recente publicaties van mr. Wilma KempeGedeeltelijke transitievergoeding bij vermindering van de arbeidsduur
Bij vermindering van de arbeidsduur wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid bestaat in beginsel aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding.

Heeft een AOW-gerechtigde werknemer recht op een transitievergoeding?
Het feit dat de werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding bij ontslag, is volgens de Hoge Raad niet in strijd met de Europese richtlijn over leeftijdsdiscriminatie.

Schadevergoeding van werknemer na ontslag op staande voet
Een werkgever kan een vergoeding eisen van een werknemer die een dringende reden heeft gegeven voor ontslag op staande voet, maar er zijn spelregels.

Onregelmatigheidstoeslag over vakantiedagen
Een werknemer behoudt tijdens zijn vakantie recht op loon. Wat is daarbij de omvang van dit loon? Met welke componenten moet rekening gehouden worden?

Herplaatsingsplicht bij verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst
Bij een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van bedrijfseconomische omstandigheden wordt getoetst of aan de herplaatsingsplicht is voldaan.

De billijke vergoeding in het arbeidsrecht
De Hoge Raad heeft criteria gegeven voor het vaststellen van een billijke vergoeding. Deze vergoeding is aan de orde bij ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever of indien de werkgever heeft gehandeld in strijd met de regels voor ontslag.

Loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte
Een werkgever van een zieke werknemer moet afwegen tussen het beëindigen van het dienstverband met betaling van de wettelijke transitievergoeding en het in stand laten van het dienstverband met de re-integratieverplichtingen tot gevolg.

Van vernietiging opzegging arbeidsovereenkomst naar toekenning vergoeding
Het switchen van het verzoek tot vernietiging van de opzegging van de arbeidsovereenkomst naar een verzoek tot toekenning van een billijke vergoeding is mogelijk, ook als de switch buiten de vervaltermijn wordt gedaan.

Meer...