In 't Veen Advocaten
.
.
.
.
.
.
.

Hoger beroep in schuldsaneringszaken

Conform de wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp) bepaalt de rechtbank na afloop van drie jaren of de schuldenaar (degene op wie de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard) al dan niet de schone lei toebedeeld kan krijgen. Mocht de rechtbank geen ‘schone lei’ afgeven of overgaan tot verlenging van de schuldsaneringsregeling, dan kan de schuldenaar van deze beslissing in hoger beroep komen.

Ook indien de rechtbank gedurende de loop van de schuldsaneringsregeling die regeling tussentijds beëindigt of verlengt, kan de schuldenaar tegen deze beslissingen hoger beroep aantekenen.

beroepstermijn

De termijn om in hoger beroep te gaan bedraagt slechts acht dagen. Dit is een hele korte termijn, dus snelheid is geboden. Aangezien alleen een advocaat in schuldsaneringszaken een beroepschrift mag indienen, dient de schuldenaar zich zo spoedig mogelijk tot een advocaat te wenden die gespecialiseerd is in het schuldsaneringsrecht. Het is dan ook aan te bevelen op de dag van de uitspraak telefonisch contact op te nemen met de rechtbank om te vernemen wat de uitspraak is geworden. Bij een negatieve uitspraak (geen schone lei, tussentijdse beëindiging of (tussentijdse) verlenging) kan de schuldenaar dan dezelfde dag nog een advocaat benaderen, die dan de volle acht dagen van de beroepstermijn kan benutten om te onderzoeken of hoger beroep kansrijk is, en zo ja, het beroepschrift op te stellen en in te dienen.

Hoger beroep kan nog tot en met de laatste dag van de beroepstermijn worden ingesteld, dus de schuldenaar die op dat moment alsnog besluit in hoger beroep te willen, dient dan alsnog onverwijld contact op te nemen met een advocaat. Veelal zal de advocaat in staat zijn alsnog het beroepschrift op te stellen en in te dienen, zij het dat dan uiteraard de voorbereiding minder gedegen is en wellicht een onderzoek naar de kans van slagen van het hoger beroep minder grondig plaatsvindt.

Als de schuldenaar de beroepstermijn voorbij laat gaan en aan hem is door de rechtbank geen schone lei verleend dan worden de schulden waarmee de schuldenaar werd toegelaten tot de schuldsaneringsregeling weer opeisbaar, voor zover deze niet zijn afbetaald. Daarnaast is het zo dat de schuldenaar de komende tien jaar niet opnieuw een beroep kan op de wettelijke schuldsaneringsregeling. De gevolgen zijn dus verstrekkend. De schuldenaar doet er daarom verstandig aan bij een negatieve uitspraak van de rechtbank deze uitspraak altijd te laten toetsen door een advocaat. De advocaat kan dan beoordelen of hoger beroep kans van slagen heeft of niet.

gronden hoger beroep

Indien de advocaat van oordeel is dat een hoger beroep voldoende kans van slagen heeft, stelt hij het hoger beroep in door het indienen van het beroepschrift. In dat beroepschrift formuleert hij de gronden van het hoger beroep in de vorm van grieven tegen het vonnis van de rechtbank. In deze grieven benoemt de advocaat de overwegingen van de rechtbank waartegen wordt opgekomen en dient de advocaat gemotiveerd aan te geven waarom die overwegingen van de rechtbank geen stand kunnen houden.

Hierna volgen enkele voorbeelden.

De schuldenaar die een boedelachterstand laat ontstaan (een tekort op de rekening waarop de schuldenaar maandelijks een geldbedrag moet storten wat ten goede komt aan de schuldeisers) komt in beginsel tekort in zijn verplichtingen voortvloeiend uit de schuldsaneringsregeling. Dit kan voor een rechtbank reden zijn de schuldsaneringsregeling te beëindigen zonder verlening van de schone lei. Echter, in het geval de schuldenaar in hoger beroep kan aantonen dat de boedelachterstand is ontstaan omdat hij geconfronteerd werd met noodzakelijke medische kosten die niet gedekt werden door een verzekering, waardoor hij niet (volledig) de maandelijkse boedelafdrachten kon afdragen, dan kan in hoger beroep bepleit worden dat de schuldenaar ter zake het ontstaan van de boedelachterstand geen verwijt treft. Dat betekent dat de tekortkoming niet toerekenbaar is aan de schuldenaar. Een tekortkoming kan alleen reden zijn voor de rechtbank de schuldsaneringsregeling te beëindigen zonder verlening van een schone lei indien die toerekenbaar is aan de schuldenaar. Mocht het gerechtshof dus met de schuldenaar van oordeel zijn dat de boedelachterstand niet toerekenbaar is ontstaan, dan zal het gerechtshof alsnog de schone lei afgeven.

Voor het geval het gerechtshof niettemin oordeelt dat de boedelachterstand in voornoemd voorbeeld wel toerekenbaar is ontstaan, dan kan worden bepleit dat de schuldenaar niet in staat was de boedelafdrachten te voldoen vanwege omstandigheden waarop hij geen invloed kon uitoefenen (het ontstaan van de medische kosten). Het gerechtshof kan hierin dan aanleiding zien de schuldsaneringsregeling te verlengen teneinde de schuldenaar in de gelegenheid te stellen in de verlenging van de schuldsaneringsregeling de boedelachterstand alsnog in te lossen. Met deze beslissing blijft de schuldenaar zicht houden op verlening van de schone lei.

Een ander voorbeeld. Als de schuldenaar tekort is gekomen in de sollicitatieplicht die voortvloeit uit de schuldsaneringsregeling, dan kan de rechtbank de regeling beëindigen zonder verlening van een schone lei. De reden dat de schuldenaar over een lange periode niet heeft gesolliciteerd, kan daarin zijn gelegen dat hij in die periode arbeidsongeschikt is geweest, maar dit moet hij bij de rechtbank wel voldoende aantonen, wat misschien niet altijd lukt. Kan de schuldenaar dan in hoger beroep alsnog met een medisch rapport over de brug komen waaruit zijn arbeidsongeschiktheid volgt, althans waarin zodanige aanwijzingen zijn opgenomen dat het gerechtshof wel moet concluderen dat van arbeidsongeschiktheid sprake was, dan kan dit voor het gerechtshof alsnog reden zijn een schone lei af te geven. Dat de schuldenaar niet heeft gesolliciteerd valt de schuldenaar dan immers niet toe te rekenen omdat hij (aantoonbaar) arbeidsongeschikt was.

verloop van de procedure

Nadat de advocaat het beroepschrift bij het gerechtshof heeft ingediend, zal er een zittingsdatum bepaald worden. De advocaat dient vervolgens voor die zittingsdatum alle stukken te overleggen die relevant zijn voor de behandeling in hoger beroep. Hieronder vallen in ieder geval de stukken die zich in het dossier van de rechtbank bevonden. De Wsnp-bewindvoerder krijgt gelegenheid om tegen het beroepschrift van de advocaat een verweerschrift in te dienen.

De zitting in hoger beroep wordt behandeld door drie raadsheren. Tijdens de mondelinge behandeling krijgen zowel de schuldenaar als de advocaat gelegenheid het beroepschrift nader toe te lichten. De Wsnp-bewindvoerder kan het verweerschrift nader toelichten. Vervolgens zullen de raadsheren vragen stellen, voor zover daaraan behoefte bestaat. In de regel zal dan een week na de mondelinge behandeling uitspraak worden gedaan. Dit wordt een arrest genoemd.

tenslotte

Mocht de rechtbank in uw schuldsaneringszaak een uitspraak hebben gedaan waarin u zich niet kunt vinden, dan kunt u contact opnemen met mr. J.M. van der Linden. Hij zal dan onderzoeken of het aantekenen van hoger beroep voldoende kans van slagen heeft en zo ja, dan zal hij namens u een beroepschrift indienen bij het gerechtshof. U dient wel snel te handelen, want de termijn om in hoger beroep te gaan is slechts acht dagen, te rekenen vanaf de dag na de dag van de uitspraak van de rechtbank.

mr. Jeroen van der Linden

Laatst bijgewerkt: 11/12/17

mr. Jeroen van der Linden

Mr. J.M. van der Linden studeerde civiel recht en strafrecht aan de Universiteit van Leiden. Sinds 2003 is hij advocaat bij In 't Veen Advocaten. Hij treedt veelvuldig op in schuldsaneringszaken (eindzitting, tussentijdse zitting/tussentijdse beëindiging, schone lei). Voorts treeds hij veel op voor cliënten in lichte en zware strafzaken. Van der Linden is aspirant lid van de Haagse Vereniging van Jeugdrechtadvocaten.Hij ondersteune gedurende twee jaar de Rechtswinkel te Alphen aan den Rijn e.o. en geeft advies aan studenten bij de Leidse Kinderrechtswinkel.

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Doorzoek de site

Publicaties van mr. Jeroen van der LindenDe taken van de Wsnp-bewindvoerder als toezichthouder
Welke verplichtingen heeft een saniet in de wettelijke schuldsaneringsregeling? Hoe houdt de bewindvoerder toezicht daarop?

Hoger beroep in schuldsaneringszaken
Voor hoger beroep in WSNP-zaken geldt een korte beroepstermijn! Wanneer kan het zinvol zijn hoger beroep in te stellen tegen een vonnis van de rechtbank? Hoe werkt dat?

Bewindvoerder nalatig door aanvraag beschermingsbewind niet “nauwgezet te monitoren”
Toch (onder omstandigheden) een 'schone lei' indien de bewindvoerder tekortschiet in zijn verplichting te monitoren of, zoals door de rechtbank geïnstrueerd, de schuldenaar beschermingsbewind heeft aangevraagd.

Vergeten boodschappen af te rekenen: winkeldiefstal of niet?
Per ongeluk boodschappen niet afgerekend; maakt iemand dat een winkeldief? Moet een toegezonden strafbeschikking worden betaald?

Het beklagrecht voor gedetineerden
Een gedetineerde heeft binnen een penitentiaire inrichting (huis van bewaring en gevangenis) het recht in beklag te gaan tegen een beslissing die de directeur van de inrichting tegen hem heeft genomen.

Het vereiste van de goede trouw om toegelaten te worden tot de wettelijke schuldsaneringsregeling
Wat houdt het begrip 'te goeder trouw' in bij de vraag of iemand kan worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling?

De sollicitatieplicht in de wettelijke schuldsaneringsregeling
Welke regels gelden voor de sollicitatieplicht in de wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp)?

Is verlenging mogelijk na einde van de schuldsaneringstermijn?
Hoge Raad: de beslissing de termijn van de wettelijke schuldsaneringsregeling te verlengen, kan ook nog worden genomen na het moment waarop de termijn van drie jaar van de schuldsaneringsregeling afloopt.

Meer...