In 't Veen Advocaten
.
.
.
.
.
.
.

Het ouderschapsplan

Bij een echtscheiding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken, is het sinds maart 2009 verplicht een ouderschapsplan aan de rechtbank over te leggen.

In het ouderschapsplan leggen de ouders vast wat de gevolgen van de echtscheiding voor de kinderen zullen zijn.

verplicht karakter van het ouderschapsplan

Indien bij een echtscheidingsprocedure minderjarige kinderen zijn betrokken, bestaat voor de scheidende ouders in beginsel de verplichting bij het echtscheidingsverzoek een ouderschapsplan voor te leggen aan de rechtbank. In het ouderschapsplan wordt nader omschreven hoe de zorgverdeling tussen beide ouders wordt geregeld en tevens hoe de informatiewisseling over belangrijke aangelegenheden betreffende de kinderen wordt geregeld. Het ouderschapsplan dient door beide ouders te zijn ondertekend. Indien geen ouderschapsplan wordt overgelegd, kan de rechtbank het verzoek tot echtscheiding in beginsel niet-ontvankelijk verklaren.

reden van het ouderschapsplan

De achterliggende gedachte is dat ouders bij echtscheiding goed nadenken en in goed onderling overleg afspraken maken over hoe de zorg voor de kinderen wordt geregeld nadat de ouders niet meer bij elkaar wonen. Van belang is dat de kinderen zo min mogelijk last ondervinden van de (gevolgen van de) echtscheiding.

In de wet is bepaald dat ouders afspraken dienen te maken over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken voor de kinderen. In het ouderschapsplan worden - indien partijen het eens zijn -  de zorg- en contactregeling en de kinderalimentatie vastgelegd. Daarnaast wordt de wijze waarop de ouders elkaar informeren en de wijze waarop gecommuniceerd wordt in het ouderschapsplan vastgelegd. De mogelijkheid bestaat ook dat alleen de afspraken over de omgangsregeling en communicatie worden vastgelegd in het ouderschapsplan en dat partijen de de hoogte van de kinderalimentatie laten bepalen door de rechtbank.

zorgregeling / praktische zaken

De meeste ouderschapsplannen bevatten vooral algemene regels, afspraken en richtlijnen. Vaak blijkt het echter zo te zijn dat na de echtscheiding onduidelijkheid – en zodoende soms discussie – ontstaat over juist bepaalde praktische zaken. Ook hierover kan echter reeds bij het opstellen van het ouderschapsplan worden nagedacht. Praktische zaken kunnen bijvoorbeeld worden opgenomen in een zorgregelingstabel.  In zo’n tabel kunnen partijen aangeven welke praktische zaken op welke wijze worden geregeld. Bij dit soort praktische zaken kan worden gedacht aan eenvoudige afspraken over bijvoorbeeld bedtijden, huiswerk, voeding, gebruik van social media en dergelijke.

opstellen ouderschapsplan

Scheidende ouders kunnen zelf in onderling overleg het ouderschapsplan bespreken en tot afspraken komen. In principe bestaat voor een ouderschapsplan geen vormvereiste, zolang de belangrijkste onderwerpen hierin maar besproken en geregeld zijn. Bijstand door een ter zake deskundige advocaat kan echter een grote meerwaarde hebben. Indien u bijstand heeft van een advocaat, kunt u er niet alleen vanuit gaan tot een volledig ouderschapsplan te kunnen komen, maar ook tot een plan dat zodanig is opgesteld dat achteraf zo weinig mogelijk discussie kan ontstaan. In ’t Veen advocaten biedt juridische bijstand bij het opstellen van een degelijk ouderschapsplan.

geen overleg mogelijk?

Natuurlijk bestaan er situaties waarin het niet mogelijk is dat partijen tot afspraken kunnen komen. Bijvoorbeeld wanneer sprake is van huiselijk geweld, of indien niet bekend is waar één van de (ex) partners verblijft. In dergelijke bijzondere gevallen hoeft een ouderschapsplan niet te worden ingediend bij de rechtbank. Niettemin zal in ook in dergelijke gevallen de rechtbank wel kritisch kijken naar de vraag of het gezamenlijk opstellen en indienen van een ouderschapsplan werkelijk niet tot de mogelijkheden behoort.

conclusie

Het opstellen van een ouderschapsplan en het indienen daarvan bij de rechtbank (al dan niet met zorgregelingstabel), waarin de afspraken over de kinderen na de scheiding in goed onderling overleg tussen de scheidende ouders worden vastgelegd, is in beginsel verplicht in de echtscheidingsprocedure. Slechts in uitzonderingssituaties hoeft geen ouderschapsplan te worden ingediend bij de rechtbank. Los daarvan is het ook voor scheidende partners en hun kinderen van belang dat er duidelijke afspraken gemaakt worden ten aanzien van de kinderen. Juridische bijstand bij het opstellen van het ouderschapsplan voorkomt spanningen en discussies in een latere fase en voorkomt bovendien dat wellicht langdurige en kostbare procedures ontstaan.

mr. Marcella Verwoerd

Laatst bijgewerkt: 09/12/15

mr. Marcella Verwoerd

Mw. mr. M.D. (Marcella) Verwoerd (1984) rondde in 2007 de studie Rechtsgeleerdheid cum laude af aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zij werd in 2013 beëdigd als advocaat en is sinds november 2015 advocaat bij In 't Veen Advocaten.

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Doorzoek de site

Publicaties van mr. Marcella VerwoerdVoornaam wijzigen - voornaamswijziging
In 2016 zijn er diverse nieuwe en creatieve namen aan baby’s gegeven, zoals de namen Eh, Kritiek, Hunk en T’exzayneau. Onder welke omstandigheden kan iemand zijn of haar voornaam wijzigen?

Nieuwe kansen voor biologische vaders tot omgang met hun kind
Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft bepaald dat biologische vaders die geen omgang hebben gehad met hun kind, maar wel een omgangsregeling wensen, een beroep kunnen doen op schending van hun recht op eerbiediging van hun privéleven.

Einde van de partneralimentatieverplichting door samenwoning?
De verplichting tot het betalen van partneralimentatie eindigt door samenwoning, maar wat wordt daar precies onder verstaan?

Het ouderschapsplan
In het ouderschapsplan leggen de ouders vast wat de gevolgen van de echtscheiding voor de kinderen zullen zijn. Hierover moet achteraf duidelijkheid en zo min mogelijk discussie ontstaan.

Hervorming fiscale kindregelingen en wijziging van kinderalimentatie
Met ingang van 1 januari 2015 heeft de wetgever de nodige wijzigingen aangebracht op het gebied van fiscale kindregelingen door middel van de invoering van de Wet hervorming kindregelingen. Hoe verhoudt zich dit tot alimentatieverplichtingen?

Erkenning van een kind door de biologische vader
De biologische vader is niet per definitie ook de juridische vader van een kind. Het is echter voor vrijwel alle vaders van belang om hun bloedband met hun kind ook voor de wet erkend te zien.

Achternaamswijziging
Een achternaam kan wijzigen doordat een nieuwe familieband ontstaat, bijvoorbeeld bij een huwelijk. Ook zonder een nieuwe familieband is achternaamswijziging mogelijk.