In 't Veen Advocaten
.
.
.
.
.
.
.

Het non-concurrentiebeding in arbeidsovereenkomsten

Een non-concurrentiebeding kan in beginsel alleen worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Slechts onder strikte voorwaarden kan een non-concurrentiebeding ook in een overeenkomst voor bepaalde tijd worden opgenomen.

Door een concurrentiebeding wordt de werknemer beperkt in de bevoegdheden om na beëindiging van de arbeidsovereenkomst elders te werken.

beding in arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Het inperken van de bevoegdheid van de werknemer om na het einde van het dienstverband elders in loondienst of voor eigen rekening werkzaamheden te verrichten, mag alleen als tussen werkgever en werknemer een arbeidsovereenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd. Zo’n inperking c.q. non-concurrentiebeding moet schriftelijk zijn overeengekomen en wel met een meerderjarige werknemer.

beding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

In geval van zwaarwegende bedrijfsbelangen kan ook een non-concurrentiebeding worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Ook dit beding dient schriftelijk te zijn aangegaan. Voorts dient de werkgever schriftelijk te motiveren waarom een non-concurrentiebeding noodzakelijk is.

De werkgever dient de zwaarwegende bedrijfsbelangen bij het non-concurrentiebeding nader te concretiseren. Het kennisnemen van klantenlijsten, kostprijzen, leveranciersgegevens of specifieke werkwijzen kan leiden tot schade voor de werkgever als dit ter kennis komt van directe concurrenten. Het nader uitwerken van de concurrentiegevoeligheid van de  informatie binnen het bedrijf in de arbeidsovereenkomst is noodzakelijk om het zwaarwegende bedrijfsbelang inzichtelijk en aannemelijk te maken.

De motivering van het zwaarwegende bedrijfsbelang moet in de arbeidsovereenkomst schriftelijk zijn vastgelegd. Zonder deze motivering zal het concurrentiebeding niet in stand blijven.

rechtspraak

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid waarin de bepaling over het non-concurrentiebeding is aangepast, is een aantal uitspraken gedaan over dit beding. De rechtspraak laat een wisselend beeld zien. Er is in een aantal uitspraken geoordeeld dat het beding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd rechtsgeldig is en in stand blijft. De motivering was voldoende en de werkgever heeft diens belang onderbouwd en aannemelijk gemaakt. In een aantal uitspraken is de motivering onvoldoende geoordeeld en is het beding vernietigd onder meer omdat de motivering te algemeen van aard was.

De rechter maakt een belangenafweging en kan bij een ‘standaardmotivering’ oordelen dat het te beschermen belang van de werknemer zwaarder weegt en dat de werknemer door het non-concurrentiebeding onbillijk wordt benadeeld.

Indien u als werkgever het non-concurrentiebeding dat u hanteert in uw arbeidsovereenkomsten wilt toetsen aan de houdbaarheid, of indien u als werknemer het non-concurrentiebeding in uw arbeidsovereenkomst op houdbaarheid wilt laten toetsen, of voor andere vragen over het non-concurrentiebeding of het opstellen ervan, kunt u vanzelfsprekend terecht bij een van onze advocaten.

mr. Wilma Kempe

Laatst bijgewerkt: 30/09/16

mr. Wilma Kempe

Mw. mr. M.W. Kempe studeerde privaatrecht aan de Universiteit Utrecht. Sinds 1997 is zij werkzaam bij In 't Veen Advocaten. Zij houdt zich bezig met arbeidsrecht, ambtenarenrecht, onderwijsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Kempe is lid van de VAAN. 10 jaar lang was zij kantonrechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam en de Rechtbank Midden-Nederland (voorheen Rechtbank Utrecht) . Zij behandelde procedures op arbeidsrechtelijk gebied. Sinds 1998 is zij voorzitter van een van de geschillencommissies (Wonen) van de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken (SGC).

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Doorzoek de site

Publicaties van mr. Wilma KempeGedeeltelijke transitievergoeding bij vermindering van de arbeidsduur
Bij vermindering van de arbeidsduur wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid bestaat in beginsel aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding.

Heeft een AOW-gerechtigde werknemer recht op een transitievergoeding?
Het feit dat de werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding bij ontslag, is volgens de Hoge Raad niet in strijd met de Europese richtlijn over leeftijdsdiscriminatie.

Schadevergoeding van werknemer na ontslag op staande voet
Een werkgever kan een vergoeding eisen van een werknemer die een dringende reden heeft gegeven voor ontslag op staande voet, maar er zijn spelregels.

Onregelmatigheidstoeslag over vakantiedagen
Een werknemer behoudt tijdens zijn vakantie recht op loon. Wat is daarbij de omvang van dit loon? Met welke componenten moet rekening gehouden worden?

Herplaatsingsplicht bij verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst
Bij een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van bedrijfseconomische omstandigheden wordt getoetst of aan de herplaatsingsplicht is voldaan.

De billijke vergoeding in het arbeidsrecht
De Hoge Raad heeft criteria gegeven voor het vaststellen van een billijke vergoeding. Deze vergoeding is aan de orde bij ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever of indien de werkgever heeft gehandeld in strijd met de regels voor ontslag.

Loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte
Een werkgever van een zieke werknemer moet afwegen tussen het beëindigen van het dienstverband met betaling van de wettelijke transitievergoeding en het in stand laten van het dienstverband met de re-integratieverplichtingen tot gevolg.

Van vernietiging opzegging arbeidsovereenkomst naar toekenning vergoeding
Het switchen van het verzoek tot vernietiging van de opzegging van de arbeidsovereenkomst naar een verzoek tot toekenning van een billijke vergoeding is mogelijk, ook als de switch buiten de vervaltermijn wordt gedaan.

Meer...