In 't Veen Advocaten
.
.
.
.
.
.
.

Het inlopen van een boedelachterstand in de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP)

De schuldenaar is verplicht gedurende de looptijd van de wettelijke schuldsaneringsregeling iedere maand al zijn inkomsten boven het “vrij te laten bedrag” over te maken op de boedelrekening. Dit wordt de maandelijkse “boedelafdracht” genoemd.

Op de boedelrekening wordt het geld gespaard dat aan de schuldeisers toekomt nadat de schuldsaneringsregeling wordt beëindigd (zie ook mijn artikel 'Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen: wsnp').

verplichting tot het doen van een boedelafdracht en het ontstaan van een boedelachterstand

Mocht het zo zijn dat de schuldenaar niet (volledig) zijn verplichting tot de maandelijkse boedelafdracht nakomt, dan ontstaat een boedelachterstand. Wil een schuldenaar in aanmerking kunnen komen voor de zogenoemde “schone lei”, dan mag er geen boedelachterstand zijn. Gedurende de wettelijke schuldsaneringsregeling kan de schuldenaar een boedelachterstand inlopen indien hij, voor zover dat financieel mogelijk is, maandelijks een extra bedrag vanuit zijn “vrij te laten bedrag” overmaakt op de boedelrekening. Verder kan de schuldenaar het vakantiegeld dat hem toekomt, aanwenden om de boedelachterstand aan te zuiveren.

Daarentegen mag de schuldenaar nimmer een geldlening aangaan om zijn boedelachterstand in te lopen. Immers, met het aangaan van een lening ontstaat een nieuwe schuld en dat is niet toegestaan gedurende de looptijd van de wettelijke schuldsaneringsregeling. Evenmin kan de schuldenaar de eventuele extra inkomsten die hij verdient uit overwerk gebruiken om een boedelachterstand in te lopen, omdat deze extra inkomsten automatisch al toekomen aan de boedel.

beëindigingszitting: de mogelijke beslissingen

Wanneer het einde van de schuldsaneringsregeling in zicht komt, zal de rechtbank op een beëindigingszitting toetsen of de schuldenaar zich aan alle verplichtingen heeft gehouden die voortvloeien uit de wettelijke schuldsaneringsregeling. Indien de rechtbank constateert  dat de schuldenaar (nog steeds) een boedelachterstand heeft maar de overige verplichtingen is nagekomen, dan zijn er twee mogelijkheden: de rechtbank beëindigt de schuldsaneringsregeling zonder verlening van de schone lei of de rechtbank verlengt de duur van de wettelijke schuldsaneringsregeling om zo de schuldenaar alsnog de gelegenheid te geven de boedelachterstand volledig in te lopen. De rechtbank heeft de mogelijkheid de termijn van de wettelijke schuldsaneringsregeling met maximaal twee jaar te verlengen.

beëindiging van de schuldsaneringsregeling zonder schone lei

De rechtbank zal overgaan tot beëindiging van de wettelijke schuldsaneringsregeling zonder verlening van de schone lei indien de rechtbank van oordeel is dat het de schuldenaar volledig valt toe te rekenen dat hij een boedelachterstand heeft laten ontstaan en de schuldenaar financieel niet in staat is in een verlenging de boedelachterstand in te lopen.

verlenging van de schuldsaneringsregeling

Kan de schuldenaar echter aannemelijk maken dat het niet (volledig) hem is te wijten dat een boedelachterstand is ontstaan en hij een concreet voorstel kan doen binnen een redelijke termijn de boedelachterstand in te lopen, dan is de rechtbank in de regel wel bereid de schuldsaneringsregeling voor deze termijn te verlengen. Ook in het geval de boedelachterstand niet al te hoog is, doch het de schuldenaar wel volledig is toe te rekenen dat deze boedelachterstand is ontstaan, zal de rechtbank veelal toestaan dat de schuldenaar in een verlenging van de wettelijke schuldsaneringsregeling deze boedelachterstand kan inlopen.

kan een boedelachterstand worden ingelopen met een schenking van een derde?

Wat nu indien een derde bereid is een schenking te doen waarmee de schuldenaar zijn boedelachterstand kan inlopen? In een uitspraak van 9 september 2014 oordeelde het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2014:3522) dat een ontstane boedelachterstand in beginsel niet door middel van een schenking van een derde kan  worden ingelopen. Volgens het hof vloeit immers uit artikel 295 lid 1 in samenhang met lid 4,onder a, Faillissementswet voort dat schenkingen in beginsel in de boedel vallen. In dit artikel is bepaald dat de boedel alle goederen omvat van de schuldenaar ten tijde van de uitspraak tot de toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, alsmede de goederen die hij tijdens de toepassing van die regeling verkrijgt.

Met andere woorden: volgens het hof komt een schenking in beginsel automatisch toe aan de boedel. Een ontstane boedelachterstand kan dus in beginsel niet worden weggepoetst door middel van een schenking.

Bij de uitspraak van het hof kunnen echter vraagtekens worden geplaatst. Immers, in de praktijk staan rechtbanken nogal eens een schenking toe om een boedelachterstand volledig in te lossen, voor zover het de schuldenaar niet (volledig) valt toe te rekenen dat  een boedelachterstand is ontstaan. Ook hetzelfde hof ging in een uitspraak van 4 maart 2009 (ECLI:NL:GHSHE:2009:BH5089) ermee akkoord dat een boedelachterstand (en ook nieuwe schulden) afgelost werden door middel van een schenking. Omdat de wetgeving op dit punt niet is veranderd, had het voor de hand gelegen dat het  hof in de uitspraak van 9 september 2014 in het bijzonder had gemotiveerd waarom thans volgens het hof een boedelachterstand in beginsel niet door middel van een schenking mag worden afgelost. Jammer genoeg is deze motivering achterwege gelaten.

Overigens: het hof timmert het aflossen van een boedelachterstand door middel van een schenking niet helemaal dicht. Het hof overweegt namelijk dat in beginsel een ontstane boedelachterstand niet kan worden ingelopen door middel van een schenking. Hiermee geeft het hof aan dat uitzonderingen mogelijk blijven.

rol van de advocaat

In het geval sprake is van een boedelachterstand en de schuldenaar bijstand wenst van een advocaat, dan zal de advocaat allereerst onderzoeken of de hoogte van de  boedelachterstand al dan niet juist is. Vervolgens zal de advocaat met de schuldenaar de mogelijkheden bespreken hoe de boedelachterstand kan worden ingelopen. Aangezien advocaten verbonden aan In 't Veen Advocaten veel ervaring hebben opgebouwd in het schuldsaneringsrecht, kan de schuldenaar met vertrouwen een beroep doen op In ’t Veen Advocaten.

conclusie

Een ontstane boedelachterstand kan de schone lei in gevaar brengen. Voor zover de boedelachterstand niet (volledig) valt toe te rekenen aan de schuldenaar, zijn er zeker mogelijkheden deze achterstand  in een verlenging van de wettelijke schuldsaneringsregeling in te lopen. In ’t Veen Advocaten kan u daarbij van dienst zijn.

mr. Jeroen van der Linden

Laatst bijgewerkt: 25/11/14

mr. Jeroen van der Linden

Mr. J.M. van der Linden studeerde civiel recht en strafrecht aan de Universiteit van Leiden. Sinds 2003 is hij advocaat bij In 't Veen Advocaten. Hij treedt veelvuldig op in schuldsaneringszaken (eindzitting, tussentijdse zitting/tussentijdse beëindiging, schone lei). Voorts treeds hij veel op voor cliënten in lichte en zware strafzaken. Van der Linden is aspirant lid van de Haagse Vereniging van Jeugdrechtadvocaten.Hij ondersteune gedurende twee jaar de Rechtswinkel te Alphen aan den Rijn e.o. en geeft advies aan studenten bij de Leidse Kinderrechtswinkel.

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Doorzoek de site

Publicaties van mr. Jeroen van der LindenDe taken van de Wsnp-bewindvoerder als toezichthouder
Welke verplichtingen heeft een saniet in de wettelijke schuldsaneringsregeling? Hoe houdt de bewindvoerder toezicht daarop?

Hoger beroep in schuldsaneringszaken
Voor hoger beroep in WSNP-zaken geldt een korte beroepstermijn! Wanneer kan het zinvol zijn hoger beroep in te stellen tegen een vonnis van de rechtbank? Hoe werkt dat?

Bewindvoerder nalatig door aanvraag beschermingsbewind niet “nauwgezet te monitoren”
Toch (onder omstandigheden) een 'schone lei' indien de bewindvoerder tekortschiet in zijn verplichting te monitoren of, zoals door de rechtbank geïnstrueerd, de schuldenaar beschermingsbewind heeft aangevraagd.

Vergeten boodschappen af te rekenen: winkeldiefstal of niet?
Per ongeluk boodschappen niet afgerekend; maakt iemand dat een winkeldief? Moet een toegezonden strafbeschikking worden betaald?

Het beklagrecht voor gedetineerden
Een gedetineerde heeft binnen een penitentiaire inrichting (huis van bewaring en gevangenis) het recht in beklag te gaan tegen een beslissing die de directeur van de inrichting tegen hem heeft genomen.

Het vereiste van de goede trouw om toegelaten te worden tot de wettelijke schuldsaneringsregeling
Wat houdt het begrip 'te goeder trouw' in bij de vraag of iemand kan worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling?

De sollicitatieplicht in de wettelijke schuldsaneringsregeling
Welke regels gelden voor de sollicitatieplicht in de wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp)?

Is verlenging mogelijk na einde van de schuldsaneringstermijn?
Hoge Raad: de beslissing de termijn van de wettelijke schuldsaneringsregeling te verlengen, kan ook nog worden genomen na het moment waarop de termijn van drie jaar van de schuldsaneringsregeling afloopt.

Meer...