In 't Veen Advocaten
.
.
.
.
.
.
.

Heeft een AOW-gerechtigde werknemer recht op een transitievergoeding?

De werkgever is geen transitievergoeding verschuldigd bij ontslag van een AOW-gerechtigde werknemer.

De Hoge Raad heeft op 20 april 2018 geoordeeld dat dit niet in strijd is met de Europese richtlijn over leeftijdsdiscriminatie.

transitievergoeding

Op grond van de Wet werk en zekerheid (Wwz) komt aan iedere werknemer in geval van ontslag een transitievergoeding toe indien de arbeidsovereenkomst tenminste 24 maanden heeft geduurd en de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt. In de Wwz is tevens opgenomen dat geen transitievergoeding is verschuldigd als de arbeidsovereenkomst niet wordt voorgezet in verband met het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Europese richtlijn (Richtlijn 2000/78/EG)

De vraag die de Hoge Raad heeft beantwoord is of de wettelijk bepaling in de Wwz in strijd is met het verboden onderscheid naar leeftijd zoals vastgesteld in de Europese richtlijn. Hoewel er direct onderscheid wordt gemaakt op grond van leeftijd, betreft het geen verboden onderscheid, zo oordeelt de Hoge Raad. De Hoge Raad geeft aan dat verschillen in de behandeling op grond van leeftijd geen verboden discriminatie opleveren indien de verschillen objectief en redelijk zijn, een legitiem doel dienen en passend zijn.

Ter onderbouwing geeft de Hoge Raad het volgende aan. De transitievergoeding is in hoofdzaak bedoeld om het vinden van een andere baan te vereenvoudigen. De vergoeding geldt voor de ‘transitie’ van de vorige naar de volgende arbeidsovereenkomst. Daarnaast dient de transitievergoeding ook als compensatie voor ontslag, waarin tevens de zorgplicht van een werkgever voor de ontslagen werknemer is verdisconteerd.

De bedoeling van de wetgever is een transitievergoeding toe te kennen aan werknemers die voor hun inkomsten afhankelijk zijn van arbeid. Indien een werknemer niet meer is aangewezen op arbeid, vervalt daarmee ook de zorgplicht van de werkgever. De zorgplicht gaat dus niet zo ver dat een AOW-gerechtigde werknemer een transitievergoeding zou moeten ontvangen. Er behoeft immers geen werk meer te worden verricht om in het levensonderhoud te kunnen voorzien.

De Hoge Raad overweegt voorts dat de bedoeling van de wetgever is geweest het ontslagrecht te vereenvoudigen, te versnellen en goedkoper te maken voor werkgevers. Dit is een legitiem doel, aldus de Hoge Raad. Betaling van een transitievergoeding aan AOW-gerechtigde werknemers strookt niet met dit doel.

Dit betekent dat ook geen toetsing in individuele gevallen behoeft plaats te vinden. Niet beoordeeld behoeft te worden of, ondanks de uitzondering in de Wwz dat aan een AOW-gerechtigde geen transitievergoeding toekomt, er bijzondere omstandigheden zijn op grond waarvan toch een transitievergoeding moet worden toegekend.

De Hoge Raad concludeert dat de bepaling in de Wwz niet in strijd is met de richtlijn. Er is geen verboden onderscheid, de regel is objectief en redelijk en dient een legitiem doel en de wettelijke regel is passend. Er is aldus geen plaats voor een individuele toetsing.

mr. Wilma Kempe

Laatst bijgewerkt: 24/08/18

mr. Wilma Kempe

Mw. mr. M.W. Kempe studeerde privaatrecht aan de Universiteit Utrecht. Sinds 1997 is zij werkzaam bij In 't Veen Advocaten. Zij houdt zich bezig met arbeidsrecht, ambtenarenrecht, onderwijsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Kempe is lid van de VAAN. 10 jaar lang was zij kantonrechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam en de Rechtbank Midden-Nederland (voorheen Rechtbank Utrecht) . Zij behandelde procedures op arbeidsrechtelijk gebied. Sinds 1998 is zij voorzitter van een van de geschillencommissies (Wonen) van de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken (SGC).

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Doorzoek de site

Publicaties van mr. Wilma KempeGedeeltelijke transitievergoeding bij vermindering van de arbeidsduur
Bij vermindering van de arbeidsduur wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid bestaat in beginsel aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding.

Heeft een AOW-gerechtigde werknemer recht op een transitievergoeding?
Het feit dat de werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding bij ontslag, is volgens de Hoge Raad niet in strijd met de Europese richtlijn over leeftijdsdiscriminatie.

Schadevergoeding van werknemer na ontslag op staande voet
Een werkgever kan een vergoeding eisen van een werknemer die een dringende reden heeft gegeven voor ontslag op staande voet, maar er zijn spelregels.

Onregelmatigheidstoeslag over vakantiedagen
Een werknemer behoudt tijdens zijn vakantie recht op loon. Wat is daarbij de omvang van dit loon? Met welke componenten moet rekening gehouden worden?

Herplaatsingsplicht bij verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst
Bij een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van bedrijfseconomische omstandigheden wordt getoetst of aan de herplaatsingsplicht is voldaan.

De billijke vergoeding in het arbeidsrecht
De Hoge Raad heeft criteria gegeven voor het vaststellen van een billijke vergoeding. Deze vergoeding is aan de orde bij ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever of indien de werkgever heeft gehandeld in strijd met de regels voor ontslag.

Loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte
Een werkgever van een zieke werknemer moet afwegen tussen het beëindigen van het dienstverband met betaling van de wettelijke transitievergoeding en het in stand laten van het dienstverband met de re-integratieverplichtingen tot gevolg.

Van vernietiging opzegging arbeidsovereenkomst naar toekenning vergoeding
Het switchen van het verzoek tot vernietiging van de opzegging van de arbeidsovereenkomst naar een verzoek tot toekenning van een billijke vergoeding is mogelijk, ook als de switch buiten de vervaltermijn wordt gedaan.

Meer...