In 't Veen Advocaten
.
.
.
.
.
.
.

Gedeeltelijke transitievergoeding bij vermindering van de arbeidsduur

Bij vermindering van de arbeidsduur wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid bestaat in beginsel aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding.

De Hoge Raad heeft bij uitspraak van 14 september 2018 vastgesteld dat in geval van gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst of aanpassing van de arbeidsovereenkomst, aan de werknemer toch een transitievergoeding toe kan komen.

casus

De casus is als volgt. Een leraar heeft een fulltime aanstelling en is twee jaar ziek. Aan hem wordt na afloop van twee jaar ziekte een WGA-uitkering toegekend wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. De werkgever heeft de fulltime aanstelling opgezegd en de leraar voor 55% van de arbeidstijd opnieuw aangesteld. De werkgever heeft daarbij de cao gevolgd door de arbeidsovereenkomst in haar geheel te beëindigen en vervolgens een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden. De leraar verzoekt de kantonrechter een transitievergoeding vast te stellen.

De kantonrechter heeft een gedeeltelijke transitievergoeding toegewezen, namelijk voor het deel van de arbeidsovereenkomst dat niet is voortgezet. Het hof heeft in beroep geoordeeld dat partijen hebben bedoeld de duur van de arbeidsovereenkomst aan te passen aan de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid waarmee in feite geen sprake is geweest van opzegging van de arbeidsovereenkomst. De Hoge Raad beslist dat in bijzondere gevallen een gedeeltelijke transitievergoeding dient te worden toegekend.

Het komt erop neer dat de bestaande arbeidsovereenkomst gedeeltelijk is beëindigd en gedeeltelijk wordt voortgezet. Naar evenredigheid van de omvang van de beëindiging is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd.

overwegingen

Hoewel de wettelijke regeling niet voorziet in gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst en een arbeidsovereenkomst slechts in haar geheel kan worden opgezegd (of ontbonden), bestaat desondanks in bijzondere gevallen aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding, aldus de Hoge Raad. Het moet hierbij gaan om een noodzakelijke, door omstandigheden gedwongen, substantiële en structurele vermindering van de arbeidstijd. Van bijzondere gevallen is sprake bij gedeeltelijk vervallen van arbeidsplaatsen wegens bedrijfseconomische omstandigheden en in het geval van blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

De transitievergoeding is immers bedoeld zowel als compensatie voor de gevolgen van het ontslag als voor de transitie naar een andere baan. De gedeeltelijke transitievergoeding wordt berekend naar evenredigheid van de vermindering van de arbeidstijd en het loon dat daarbij hoort.

Er bestaat geen rechtvaardiging voor het mislopen van een deel van de transitievergoeding door de werknemer in geval van een latere volledige beëindiging van het dienstverband. In dat geval zou de werknemer immers slechts aanspraak maken op een transitievergoeding berekend over het laatstgenoten (lagere) loon.

conclusie

Op grond van de gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst bestaat in voornoemde gevallen aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding. Niet van belang is op welke wijze de vermindering van de arbeidsduur heeft plaatsgevonden. Dit kan geschieden in de vorm van een gedeeltelijke beëindiging maar ook in de vorm van een beëindiging van het volledige dienstverband gevolgd door een nieuwe aangepaste arbeidsovereenkomst voor minder arbeidsuren of een aanpassing van de arbeidsovereenkomst zelf.

Voorwaarde is dat het dient te gaan om een vermindering van de arbeidstijd van tenminste 20% en  een vermindering die naar verwachting blijvend zal zijn.

mr. Wilma Kempe

Laatst bijgewerkt: 29/10/18

mr. Wilma Kempe

Mw. mr. M.W. Kempe studeerde privaatrecht aan de Universiteit Utrecht. Sinds 1997 is zij werkzaam bij In 't Veen Advocaten. Zij houdt zich bezig met arbeidsrecht, ambtenarenrecht, onderwijsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Kempe is lid van de VAAN. 10 jaar lang was zij kantonrechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam en de Rechtbank Midden-Nederland (voorheen Rechtbank Utrecht) . Zij behandelde procedures op arbeidsrechtelijk gebied. Sinds 1998 is zij voorzitter van een van de geschillencommissies (Wonen) van de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken (SGC).

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Doorzoek de site

Publicaties van mr. Wilma KempeGedeeltelijke transitievergoeding bij vermindering van de arbeidsduur
Bij vermindering van de arbeidsduur wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid bestaat in beginsel aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding.

Heeft een AOW-gerechtigde werknemer recht op een transitievergoeding?
Het feit dat de werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding bij ontslag, is volgens de Hoge Raad niet in strijd met de Europese richtlijn over leeftijdsdiscriminatie.

Schadevergoeding van werknemer na ontslag op staande voet
Een werkgever kan een vergoeding eisen van een werknemer die een dringende reden heeft gegeven voor ontslag op staande voet, maar er zijn spelregels.

Onregelmatigheidstoeslag over vakantiedagen
Een werknemer behoudt tijdens zijn vakantie recht op loon. Wat is daarbij de omvang van dit loon? Met welke componenten moet rekening gehouden worden?

Herplaatsingsplicht bij verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst
Bij een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van bedrijfseconomische omstandigheden wordt getoetst of aan de herplaatsingsplicht is voldaan.

De billijke vergoeding in het arbeidsrecht
De Hoge Raad heeft criteria gegeven voor het vaststellen van een billijke vergoeding. Deze vergoeding is aan de orde bij ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever of indien de werkgever heeft gehandeld in strijd met de regels voor ontslag.

Loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte
Een werkgever van een zieke werknemer moet afwegen tussen het beëindigen van het dienstverband met betaling van de wettelijke transitievergoeding en het in stand laten van het dienstverband met de re-integratieverplichtingen tot gevolg.

Van vernietiging opzegging arbeidsovereenkomst naar toekenning vergoeding
Het switchen van het verzoek tot vernietiging van de opzegging van de arbeidsovereenkomst naar een verzoek tot toekenning van een billijke vergoeding is mogelijk, ook als de switch buiten de vervaltermijn wordt gedaan.

Meer...