In 't Veen Advocaten
.
.
.
.
.
.
.

De taken van de Wsnp-bewindvoerder als toezichthouder

Eenmaal toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp), zal de schuldenaar te maken gaan krijgen met een bewindvoerder die door de rechtbank wordt benoemd. Op grond van artikel 316 lid1 sub a Faillissementswet is de bewindvoerder belast met het toezicht op de naleving door de schuldenaar van diens verplichtingen die uit de schuldsaneringsregeling voortvloeien.

 Ook zal de rechtbank een rechter-commissaris benoemen aan wie de bewindvoerder dient te verantwoorden hoe de schuldsaneringsregeling verloopt. In dit artikel zal worden ingegaan op wat de taken zijn van de bewindvoerder als toezichthouder.

huisbezoek

Binnen twee weken nadat de schuldenaar is toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling dient de bewindvoerder bij de schuldenaar een huisbezoek af te leggen. Tijdens dit huisbezoek legt de bewindvoerder onder meer uit aan welke verplichtingen de schuldenaar zich moet houden gedurende de schuldsaneringsregeling. De belangrijkste verplichtingen zijn de informatieplicht, de sollicitatieplicht, de verplichting geen bovenmatige nieuwe schulden laten ontstaan en de verplichting geen achterstand laten ontstaan in de maandelijkse geldelijke afdrachten op de boedelrekening. Verder zal de bewindvoerder nog een brochure bij de schuldenaar achterlaten waarin de spelregels beschreven staan hoe de wettelijke schuldsaneringsregeling tot een goed einde te brengen.

belangrijkste verplichtingen die voortvloeien uit de wettelijke schuldsaneringsregeling

  • Informatieplicht: de schuldenaar dient zowel gevraagd als ongevraagd alle informatie die van belang is betreffende zijn persoonlijke en financiële situatie aan de bewindvoerder door te geven. Zo zal onder meer de schuldenaar aan de bewindvoerder moeten doorgeven wanneer een kind dat bij de schuldenaar woont achttien jaar is geworden. Mocht het zo zijn dat het meerderjarige kind een baan heeft, dan is hij kostgeld aan de schuldenaar verschuldigd. Hiermee genereert de schuldenaar meer inkomsten waardoor de schuldenaar maandelijks meer geld op de boedelrekening kan storten, hetgeen aldus dan toekomt aan de schuldeisers. Ook indien bijvoorbeeld de schuldenaar recht heeft op een erfenis, dient hij de bewindvoerder daarover te informeren. Immers, een erfenis komt volledig toe aan de boedel en dus aan de schuldeisers. Daarnaast dient de schuldenaar maandelijks zijn bankafschriften aan de bewindvoerder te doen toekomen. Ook stukken afkomstig van de belastingdienst en stukken met betrekking tot de ziektekostenverzekering dienen door de schuldenaar aan de bewindvoerder toegezonden te worden.
  • Sollicitatieplicht: indien de schuldenaar geen betaald werk heeft, dient hij vier keer per maand te solliciteren naar een betaalde baan van minimaal 36 uren per week. De sollicitatiebrief moet goed gemotiveerd zijn. De sollicitatiebrieven met daarbij de vacature en de eventuele afwijzingen dienen aan de bewindvoerder toegezonden te worden. Mocht de schuldenaar arbeidsongeschikt zijn dan dient hij daarvan schriftelijk medisch bewijs te leveren. Op grond hiervan zal de schuldenaar dan medisch gekeurd worden. Indien uit de medische keuring volgt dat de schuldenaar arbeidsongeschikt is, dan zal de rechter-commissaris een ontheffing geven voor de sollicitatieplicht.
  • Boedelafdrachten: de bewindvoerder zal gaan berekenen welk bedrag aan inkomsten de schuldenaar per maand mag behouden. Dit wordt het ‘vrij te laten bedrag’ genoemd. Hiervan dient de schuldenaar de vaste lasten te voldoen. Alles wat aan inkomsten boven het vrij te laten bedrag binnenkomt bij de schuldenaar dient de schuldenaar maandelijks over te maken op de boedelrekening. Het geld op de boedelrekening zal aan de schuldeisers toekomen nadat eerst hiervan het salaris van de bewindvoerder is afgetrokken. Maakt de schuldenaar te weinig geld over op de boedelrekening, dan ontstaat er een boedelachterstand.
  • Geen bovenmatige nieuwe schulden: de schuldenaar mag ten tijde van de schuldsaneringsregeling geen nieuwe schulden laten ontstaan die bovenmatig zijn. Een schuld is bovenmatig wanneer de schuld in verhouding met het vrij te laten bedrag als hoog kan worden bestempeld.

 openbare verslagen

De bewindvoerder dient gedurende de schuldsaneringsregeling elk half jaar een verslag op te stellen waarin hij onder meer beschrijft hoe de verplichtingen waaraan de schuldenaar zich moet houden, verlopen. Dit verslag stuurt de bewindvoerder op aan de rechter-commissaris en aan de schuldenaar. Indien de bewindvoerder meent dat de schuldenaar zich niet houdt aan alle verplichtingen, dan zal de bewindvoerder aan de rechter-commissaris berichten welke consequenties dit volgens hem moet hebben. Als de schuldsaneringsregeling bijna tot een einde is gekomen, dan zal de bewindvoerder een eindverslag gaan opstellen. In het eindverslag geeft de bewindvoerder aan op welke manier de schuldenaar in de volledige periode van de schuldsaneringsregeling zich heeft gehouden aan zijn verplichtingen. De bewindvoerder zal al naar gelang de schuldenaar zich aan zijn verplichtingen heeft gehouden de rechtbank adviseren aan de schuldenaar al dan niet de schone lei af te geven. Ook is het mogelijk dat de bewindvoerder de rechtbank kan adviseren de schuldsaneringsregeling voor maximaal twee jaren te verlengen teneinde de schuldenaar de gelegenheid te geven in deze verlenging de ontstane gebreken in de verplichtingen die hij had moeten nakomen, recht te zetten.

geen maatschappelijk werker

De bewindvoerder is geen maatschappelijk werker. In het geval de schuldenaar moeite heeft zijn verplichtingen uit de schuldsaneringsregeling na te komen, dan kan hij voor hulp hiervoor niet aankloppen bij de bewindvoerder. De bewindvoerder kan uiteraard wel de schuldenaar doorverwijzen naar bepaalde hulpverlenende instanties.

De schuldenaar dient goed te beseffen dat de bewindvoerder niet de belangen behartigt van de schuldenaar. De bewindvoerder komt op voor de schuldeisers en houdt toezicht op de schuldenaar.

gesprek bij rechter-commissaris of verzoek tussentijdse beëindiging

Mocht het volgens de bewindvoerder zo zijn dat de schuldenaar zijn verplichtingen ten tijde van de schuldsaneringsregeling niet nakomt, dan dient de bewindvoerder, zoals reeds aangehaald, de rechter-commissaris te adviseren welke gevolgen dit moet hebben. Een mogelijk gevolg zou kunnen zijn, dat de bewindvoerder de schuldenaar uitnodigt op een gesprek te verschijnen bij de rechter-commissaris. De rechter-commissaris zal dan met de schuldenaar gaan bespreken of het al dan niet juist is dat de schuldenaar zich niet (volledig) aan zijn verplichtingen houdt, en zo ja en indien mogelijk, zal de rechter-commissaris met de schuldenaar afspraken gaan maken hoe de verplichtingen alsnog nagekomen kunnen worden.

De bewindvoerder kan de rechter-commissaris ook adviseren een voordracht bij de rechtbank in te dienen tot tussentijdse beëindiging van de schuldsaneringsregeling indien de bewindvoerder van oordeel is dat de verplichtingen die niet worden nagekomen dusdanig ernstig zijn dat het niet langer meer gerechtvaardigd is dat de schuldenaar nog in de schuldsaneringsregeling mag blijven zitten. Mocht de rechter-commissaris het hiermee eens zijn, dan zal de rechter-commissaris de rechtbank verzoeken een zitting te gelasten op welke zitting de gestelde ernstige tekortkomingen in de nakoming van zijn verplichtingen met schuldenaar worden besproken. Naar aanleiding van deze zitting zal de rechtbank gaan bepalen of de schuldenaar al dan niet tussentijds uit de schuldsaneringsregeling wordt gezet. Bepaalt de rechtbank dat de schuldenaar uit de schuldsaneringsregeling wordt gezet, dan kan de schuldenaar via een advocaat binnen acht dagen tegen deze beslissing in hoger beroep komen bij het gerechtshof.

advies van advocaat

Mocht u in de wettelijke schuldsaneringsregeling zitten en u heeft vragen over de verplichtingen die voortvloeien uit de schuldsaneringsregeling of vragen over welke manier de bewindvoerder toezicht moet houden, dan kunt u daarvoor contact opnemen met mr. J.M. van der Linden van ons kantoor.

mr. Jeroen van der Linden

Laatst bijgewerkt: 09/01/18

mr. Jeroen van der Linden

Mr. J.M. van der Linden studeerde civiel recht en strafrecht aan de Universiteit van Leiden. Sinds 2003 is hij advocaat bij In 't Veen Advocaten. Hij treedt veelvuldig op in schuldsaneringszaken (eindzitting, tussentijdse zitting/tussentijdse beëindiging, schone lei). Voorts treeds hij veel op voor cliënten in lichte en zware strafzaken. Van der Linden is aspirant lid van de Haagse Vereniging van Jeugdrechtadvocaten.Hij ondersteune gedurende twee jaar de Rechtswinkel te Alphen aan den Rijn e.o. en geeft advies aan studenten bij de Leidse Kinderrechtswinkel.

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Doorzoek de site

Publicaties van mr. Jeroen van der LindenDe taken van de Wsnp-bewindvoerder als toezichthouder
Welke verplichtingen heeft een saniet in de wettelijke schuldsaneringsregeling? Hoe houdt de bewindvoerder toezicht daarop?

Hoger beroep in schuldsaneringszaken
Voor hoger beroep in WSNP-zaken geldt een korte beroepstermijn! Wanneer kan het zinvol zijn hoger beroep in te stellen tegen een vonnis van de rechtbank? Hoe werkt dat?

Bewindvoerder nalatig door aanvraag beschermingsbewind niet “nauwgezet te monitoren”
Toch (onder omstandigheden) een 'schone lei' indien de bewindvoerder tekortschiet in zijn verplichting te monitoren of, zoals door de rechtbank geïnstrueerd, de schuldenaar beschermingsbewind heeft aangevraagd.

Vergeten boodschappen af te rekenen: winkeldiefstal of niet?
Per ongeluk boodschappen niet afgerekend; maakt iemand dat een winkeldief? Moet een toegezonden strafbeschikking worden betaald?

Het beklagrecht voor gedetineerden
Een gedetineerde heeft binnen een penitentiaire inrichting (huis van bewaring en gevangenis) het recht in beklag te gaan tegen een beslissing die de directeur van de inrichting tegen hem heeft genomen.

Het vereiste van de goede trouw om toegelaten te worden tot de wettelijke schuldsaneringsregeling
Wat houdt het begrip 'te goeder trouw' in bij de vraag of iemand kan worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling?

De sollicitatieplicht in de wettelijke schuldsaneringsregeling
Welke regels gelden voor de sollicitatieplicht in de wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp)?

Is verlenging mogelijk na einde van de schuldsaneringstermijn?
Hoge Raad: de beslissing de termijn van de wettelijke schuldsaneringsregeling te verlengen, kan ook nog worden genomen na het moment waarop de termijn van drie jaar van de schuldsaneringsregeling afloopt.

Meer...