In 't Veen Advocaten
.
.
.
.
.
.
.

De sollicitatieplicht in de wettelijke schuldsaneringsregeling

Indien een schuldenaar door de rechtbank wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp), dan heeft de schuldenaar een sollicitatieplicht indienn hij geen betaalde baan heeft van minimaal 36 uur per week.

In dit artikel zal ik toelichten welke regels van toepassing zijn op de sollicitatieplicht.

verplichte sollicitatieactiviteiten

De sollicitatieplicht brengt met zich dat de schuldenaar verplicht is zich  bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en bij drie á vier uitzendbureaus in te schrijven.

Daarnaast dient de schuldenaar minimaal vier maal per maand een schriftelijke sollicitatie te verrichten. Deze sollicitatie dient te zijn gericht op een vacature. De schuldenaar mag uiteraard ook open sollicitaties verrichten, maar deze sollicitaties dienen als aanvullend te worden beschouwd naast de verplichte vier schriftelijke sollicitaties op een vacature.

Mocht het zo zijn dat de schuldenaar bijvoorbeeld een betaalde baan heeft van twintig uur per week, dan blijft de sollicitatieplicht in stand. De schuldenaar moet immers trachten een betaalde baan te vinden van minimaal 36 uur per week. Dit houdt in dat geval in dat de schuldenaar minimaal vier maal per maand schriftelijk door moet blijven solliciteren naar een parttime baan van zestien uur per week dan wel een fulltime baan van minimaal 36 uur per week. Daarnaast heeft de schuldenaar de verplichting zijn uiterste best te doen om zijn huidige baan te behouden.

De schuldenaar heeft de verplichting om bewijzen van zijn maandelijkse sollicitatieactiviteiten te overhandigen aan de bewindvoerder. Zo moet de schuldenaar een kopie van zijn schriftelijke sollicitatie aan zijn bewindvoerder doen toekomen. Daarbij is het aan te bevelen dat de schuldenaar ook een kopie van de vacature meestuurt. In het geval de schuldenaar een afwijzing van zijn sollicitatie ontvangt, dan dient de bewindvoerder ook in het bezit te worden gesteld van een kopie van deze afwijzing.

Onder schriftelijk solliciteren wordt uiteraard ook verstaan het solliciteren op vacaturesites via internet. De schuldenaar dient dan voor het versturen van de sollicitatie een printscreen  te maken van zijn sollicitatie, waarin de motivatie voor de vacature staat opgenomen. Indien de schuldenaar geen printscreen maakt en alleen volstaat met een mailbevestiging van zijn internetsollicitatie, dan kunnen de bewindvoerder en de rechter niet controleren of de schuldenaar een goede gemotiveerde sollicitatie heeft opgesteld.  Dat de schuldenaar een goede gemotiveerde sollicitatie opstelt is van groot  belang, aangezien hiermee de kansen worden vergroot op het bemachtigen van een betaalde baan. Wordt niettemin door de schuldenaar alleen een mailbevestiging van de sollicitatie aan de bewindvoerder overhandigd, dan is de kans reëel dat deze sollicitatie niet wordt meegeteld als verrichte sollicitatie.

arbeidsongeschiktheid

Indien de schuldenaar stelt dat hij arbeidsongeschikt is, dan dient hij dit aannemelijk te maken met het overleggen van medische informatie waaruit dit volgt. De bewindvoerder zal er dan voor zorgdragen dat de schuldenaar een medische keuring kan ondergaan ter beoordeling van de vraag of de schuldenaar al dan niet arbeidsongeschikt is en zo ja, in welke mate. De kosten van de medische keuring komen ten laste van de boedel.

Mocht de schuldenaar (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt worden bevonden, dan zal de rechter-commissaris voor de sollicitatieplicht ten behoeve van de schuldenaar een ontheffing verlenen hetgeen impliceert dat de sollicitatieverplichting van de schuldenaar (gedeeltelijk) komt te vervallen.

65 jaar

Na het bereiken van de  leeftijd van 65 jaar geldt de sollicitatieplicht niet meer. Dit neemt niet weg dat het de schuldenaar uiteraard vrij staat door te blijven solliciteren voor een betaalde baan. Mocht een schuldenaar van 65 jaar of ouder een betaalde baan vinden, dan worden de inkomsten uit deze baan bestempeld als overwerk. Inkomsten uit overwerk komt toe aan de boedel. Echter, op verzoek van de schuldenaar kan de rechter-commissaris dan beslissen, dat 50% van deze inkomsten niet aan de boedel toekomen. De kans is groot dat de rechter-commissaris dit verzoek honoreert, aangezien het te prijzen is dat de schuldenaar doorwerkt, hoewel het niet verplicht is en dan is het redelijk dat de schuldenaar niet alles behoeft af te staan aan de boedel.

sollicitatieplicht wordt niet nagekomen

Als de bewindvoerder en/of de rechter-commissaris zich op het standpunt stelt dat de schuldenaar zijn sollicitatieplicht niet of in onvoldoende mate nakomt, kan dit tot gevolg hebben dat door de rechtbank wordt bepaald dat de schuldsaneringsregeling van de schuldenaar tussentijds wordt beëindigd, dan wel dat dit wordt besproken op de eindzitting van de schuldsaneringsregeling, waarbij de rechtbank tot het oordeel kan komen  dat de schuldsaneringsregeling van de schuldenaar wordt beëindigd zonder verlening van de zogenoemde schone lei.

bijstand raadsman

Mocht de schuldenaar op een zitting voor de rechtbank moeten verschijnen, omdat de bewindvoerder en/of rechter-commissaris van mening is dat de schuldenaar zijn sollicitatieplicht niet of in onvoldoende mate nakomt en de schuldenaar wenst daartegen in verweer te komen,  dan wordt geadviseerd altijd een advocaat in de arm te nemen die gespecialiseerd is in het schuldsaneringsrecht. U kunt dan met vertrouwen een beroep doen op een van de advocaten van In 't Veen Advocaten.

mr. Jeroen van der Linden

Laatst bijgewerkt: 03/04/15

mr. Jeroen van der Linden

Mr. J.M. van der Linden studeerde civiel recht en strafrecht aan de Universiteit van Leiden. Sinds 2003 is hij advocaat bij In 't Veen Advocaten. Hij treedt veelvuldig op in schuldsaneringszaken (eindzitting, tussentijdse zitting/tussentijdse beëindiging, schone lei). Voorts treeds hij veel op voor cliënten in lichte en zware strafzaken. Van der Linden is aspirant lid van de Haagse Vereniging van Jeugdrechtadvocaten.Hij ondersteune gedurende twee jaar de Rechtswinkel te Alphen aan den Rijn e.o. en geeft advies aan studenten bij de Leidse Kinderrechtswinkel.

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Doorzoek de site

Publicaties van mr. Jeroen van der LindenDe taken van de Wsnp-bewindvoerder als toezichthouder
Welke verplichtingen heeft een saniet in de wettelijke schuldsaneringsregeling? Hoe houdt de bewindvoerder toezicht daarop?

Hoger beroep in schuldsaneringszaken
Voor hoger beroep in WSNP-zaken geldt een korte beroepstermijn! Wanneer kan het zinvol zijn hoger beroep in te stellen tegen een vonnis van de rechtbank? Hoe werkt dat?

Bewindvoerder nalatig door aanvraag beschermingsbewind niet “nauwgezet te monitoren”
Toch (onder omstandigheden) een 'schone lei' indien de bewindvoerder tekortschiet in zijn verplichting te monitoren of, zoals door de rechtbank geïnstrueerd, de schuldenaar beschermingsbewind heeft aangevraagd.

Vergeten boodschappen af te rekenen: winkeldiefstal of niet?
Per ongeluk boodschappen niet afgerekend; maakt iemand dat een winkeldief? Moet een toegezonden strafbeschikking worden betaald?

Het beklagrecht voor gedetineerden
Een gedetineerde heeft binnen een penitentiaire inrichting (huis van bewaring en gevangenis) het recht in beklag te gaan tegen een beslissing die de directeur van de inrichting tegen hem heeft genomen.

Het vereiste van de goede trouw om toegelaten te worden tot de wettelijke schuldsaneringsregeling
Wat houdt het begrip 'te goeder trouw' in bij de vraag of iemand kan worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling?

De sollicitatieplicht in de wettelijke schuldsaneringsregeling
Welke regels gelden voor de sollicitatieplicht in de wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp)?

Is verlenging mogelijk na einde van de schuldsaneringstermijn?
Hoge Raad: de beslissing de termijn van de wettelijke schuldsaneringsregeling te verlengen, kan ook nog worden genomen na het moment waarop de termijn van drie jaar van de schuldsaneringsregeling afloopt.

Meer...