In 't Veen Advocaten
.
.
.
.
.
.
.

Bescherming van erfgenamen tegen schulden van de nalatenschap

Op 1 september 2016 is de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden in werking getreden. Met deze wet wordt beoogd erfgenamen te beschermen tegen financiële problemen die kunnen ontstaan bij de aanvaarding van een nalatenschap.

Door de inwerkingtreding van deze wet wordt duidelijker wanneer sprake is van zuivere aanvaarding van een nalatenschap. Daarnaast kunnen erfgenamen door de inwerkingtreding van deze wet alsnog beschermd worden tegen onvoorziene en onverwachte schulden die naar voren komen na zuivere aanvaarding van een nalatenschap.

(beneficiaire) aanvaarding of verwerping nalatenschap

Een erfgenaam kan een nalatenschap aanvaarden of verwerpen. Aanvaarding van een nalatenschap kan op twee wijzen geschieden: zuiver of beneficiair. Bij een zuivere aanvaarding accepteert de erfgenaam de nalatenschap zonder voorbehoud. Gevolg hiervan is echter dat de erfgenaam ook aangesproken kan worden voor schulden van de nalatenschap. Bij beneficiaire aanvaarding is sprake van aanvaarding onder voorbehoud van boedelbeschrijving. Voor de aanvaarding van een nalatenschap, zuiver en beneficiair, moet de erfgenaam met ingang van 1 september 2016 een verklaring afleggen bij de griffie van de rechtbank.

Voordat de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden in werking trad, was er ook sprake van zuiver aanvaarden indien de erfgenaam zich gedroeg alsof hij ondubbelzinnig en zonder voorbehoud de erfenis heeft aanvaard. Hierdoor ontstond veel onduidelijkheid over welke gedragingen nou leidden tot een zuivere aanvaarding en welke niet, waardoor het voorkwam dat zuivere aanvaarding werd aangenomen terwijl dit niet de intentie van de erfgenaam was.

De nieuwe wet beschermt op twee wijzen tegen het onbewust zuiver aanvaarden. Ten eerste biedt de wet duidelijkheid over wanneer sprake is van zuiver aanvaarding en worden de handelingen die hiertoe leiden beperkt. Er is nog slechts sprake van zuivere aanvaarding indien de erfgenaam beschikkingshandelingen verricht door goederen die behoren tot de erfens te verkopen, te bezwaren of op andere wijze te onttrekken aan het verhaal van eventuele schuldeisers.

Verder biedt de wet bescherming tegen onverwachte schulden van de nalatenschap. Hiermee worden schulden bedoeld die de erfgenaam niet kende en niet behoorde te kennen op het moment van de zuivere aanvaarding van de nalatenschap. Indien een dergelijke schuld alsnog boven water komt, kan de erfgenaam de rechter verzoeken de nalatenschap alsnog beneficiair te mogen aanvaarden. Als de nalatenschap al is verdeeld onder de erfgenamen, kan de rechter de erfgenaam ontheffen van de plicht om de onverwachte schuld uit eigen zak te voldoen.

In ’t Veen Advocaten beschikt in de persoon van mr. L.C. Griffioen-Wennekers over gespecialiseerde advocaat die u op het gebied van het erfrecht deskundig en betrokken kan bijstaan, zowel als het gaat om het vervullen van een adviserende en ondersteunende rol, maar daarnaast ook in het kader van een procedure. 

mr. Lisette Griffioen-Wennekers

Laatst bijgewerkt: 27/09/16

mr. Lisette Griffioen-Wennekers

Mw. mr. L.C. Griffioen-Wennekers studeerde Nederlands Recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, waar zij civielrechtelijk afstudeerde, met specialisiaties personen- en familierecht en erfrecht. Griffioen-Wennekers is lid van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators, de vFAS. Daarnaast is zij gecertificeerd MfN-mediator waardoor zij mediations verricht voor particulieren en de rechtbank. Met name het persoonlijke aspect van zowel het familierecht als het erfrecht is Griffioen-Wennekers op het lijf geschreven.

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Doorzoek de site

Publicaties van mr. Lisette Griffioen-WennekersMinder werken om meer te zorgen voor de kinderen, is dat verwijtbaar inkomensverlies?
Mag de niet-verzorgende ouder minder gaan werken om tijd te hebben voor de kinderen zonder dat dit in diens nadeel wordt uitgelegd bij de berekening van alimentatie?

Noodzakelijkheid van verdeling na scheiding: tijdsverloop kan enorme consequenties hebben!
De Hoge Raad bevestigde onlangs dat het onverdeeld laten van een gemeenschap na scheiding verregaande consequenties kan hebben.

Bescherming van erfgenamen tegen schulden van de nalatenschap
Op 1 september 2016 is de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden in werking getreden. Met deze wet wordt beoogd erfgenamen te beschermen tegen financiële problemen die kunnen ontstaan bij de aanvaarding van een nalatenschap.

Problemen in verband met een erfenis?
Na het overlijden van een familielid moet er vaak veel geregeld worden. Lang niet altijd verloopt de afwikkeling van een nalatenschap zonder problemen.

Twaalfjaarstermijn alimentatie
In beginsel eindigt de verplichting tot het betalen van partneralimentatie van rechtswege na twaalf jaar. Toch is deze termijn niet absoluut.

Beëindiging van partneralimentatie wegens misdraging
Door lotsverbondenheid kan een alimentatieverplichting ontstaan. Door gedragingen van de alimentatiegerechtigde, kan aan deze verplichting een einde komen.

Alimentatienormen bij partneralimentatie
Voor de vaststelling van (de hoogte van) de partneralimentatie zijn behoefte, behoeftigheid en draagkracht van belang. De Tremanormen geven aan deze begrippen nadere invulling.