In 't Veen Advocaten
.
.
.
.
.
.
.

Afspiegelingsbeginsel

Bij een ontslagaanvraag op bedrijfseconomische gronden geldt het zogenoemde afspiegelingsbeginsel. Het anciënniteitsbeginsel (last in first out principe) leidde soms tot een onevenwichtige situatie op de werkvloer. Jonge net aangenomen werknemers werden ontslagen. De oudere reeds lang in dienst zijnde werknemers, konden in dienst blijven. Het  afspiegelingsbeginsel gaat dit negatieve effect tegen.

Het Ontslagbesluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt dat per categorie uitwisselbare functies getoetst moet worden op de juiste ontslagvolgorde volgens het afspiegelingsbeginsel. Van belang is dat de onderlinge verhouding van het aantal werknemers dat per leeftijdsgroep voor ontslag in aanmerking komt zoveel mogelijk overeenkomt met de onderlinge verhouding van het aantal werknemers in elke leeftijdsgroep.

toepassing afspiegelingsbeginsel

Het afspiegelingsbeginsel maakt binnen een categorie uitwisselbare functies per bedrijfsvestiging een indeling in leeftijdscategorieën. Deze categorieën zijn de groepen van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 jaar en ouder. Daarbinnen komen de werknemers met het kortste dienstverband het eerst voor ontslag in aanmerking. Dit uitgangspunt is gunstig voor jongeren en andere nieuwe toetreders tot de arbeidsmarkt.

Het afspiegelingsbeginsel spreidt op die manier ontslagen over de verschillende leeftijdscategorieën. 

Afspiegeling is niet aan de orde als het gaat om een unieke functie. Ook als een complete categorie uitwisselbare functie vervalt, geldt geen afspiegelingsbeginsel. In dat geval moeten alle desbetreffende werknemers afvloeien.

Er kunnen zwaarwegende redenen zijn om van het afspiegelingsbeginsel af te wijken.

ontslagaanvraag

Bij een ontslagaanvraag op bedrijfseconomische gronden vinden eerst nog andere toetsingen plaats. Deze gaan aan het afspiegelingsbeginsel vooraf.

Zo toetst men of de reden voor het structureel vervallen van arbeidsplaatsen aannemelijk is gemaakt. Tevens toetst men of het aannemelijk is dat er geen mogelijkheden zijn voor herplaatsing.

mr. Wilma Kempe

Laatst bijgewerkt: 29/09/14

mr. Wilma Kempe

Mw. mr. M.W. Kempe studeerde privaatrecht aan de Universiteit Utrecht. Sinds 1997 is zij werkzaam bij In 't Veen Advocaten. Zij houdt zich bezig met arbeidsrecht, ambtenarenrecht, onderwijsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Kempe is lid van de VAAN. 10 jaar lang was zij kantonrechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam en de Rechtbank Midden-Nederland (voorheen Rechtbank Utrecht) . Zij behandelde procedures op arbeidsrechtelijk gebied. Sinds 1998 is zij voorzitter van een van de geschillencommissies (Wonen) van de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken (SGC).

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Doorzoek de site

Publicaties van mr. Wilma KempeGedeeltelijke transitievergoeding bij vermindering van de arbeidsduur
Bij vermindering van de arbeidsduur wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid bestaat in beginsel aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding.

Heeft een AOW-gerechtigde werknemer recht op een transitievergoeding?
Het feit dat de werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding bij ontslag, is volgens de Hoge Raad niet in strijd met de Europese richtlijn over leeftijdsdiscriminatie.

Schadevergoeding van werknemer na ontslag op staande voet
Een werkgever kan een vergoeding eisen van een werknemer die een dringende reden heeft gegeven voor ontslag op staande voet, maar er zijn spelregels.

Onregelmatigheidstoeslag over vakantiedagen
Een werknemer behoudt tijdens zijn vakantie recht op loon. Wat is daarbij de omvang van dit loon? Met welke componenten moet rekening gehouden worden?

Herplaatsingsplicht bij verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst
Bij een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van bedrijfseconomische omstandigheden wordt getoetst of aan de herplaatsingsplicht is voldaan.

De billijke vergoeding in het arbeidsrecht
De Hoge Raad heeft criteria gegeven voor het vaststellen van een billijke vergoeding. Deze vergoeding is aan de orde bij ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever of indien de werkgever heeft gehandeld in strijd met de regels voor ontslag.

Loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte
Een werkgever van een zieke werknemer moet afwegen tussen het beëindigen van het dienstverband met betaling van de wettelijke transitievergoeding en het in stand laten van het dienstverband met de re-integratieverplichtingen tot gevolg.

Van vernietiging opzegging arbeidsovereenkomst naar toekenning vergoeding
Het switchen van het verzoek tot vernietiging van de opzegging van de arbeidsovereenkomst naar een verzoek tot toekenning van een billijke vergoeding is mogelijk, ook als de switch buiten de vervaltermijn wordt gedaan.

Meer...