In 't Veen Advocaten
.
.
.
.
.
.
.

Werkloosheidswet

De Werkloosheidswet (WW) is voortdurend in ontwikkeling. De uitkeringsduur en de hoogte van de uitkering veranderen mede als gevolg van overheidsbezuinigingen.

Met ingang van 1 januari 2016 zullen opnieuw wijzigingen worden doorgevoerd.

huidige situatie

De maximale uitkeringsduur is drie jaar en twee maanden. Voor de maximale duur komt een werknemer in aanmerking bij een arbeidsverleden van 38 jaar. Om een werkloosheidsuitkering te ontvangen dient de werknemer 26 weken te hebben gewerkt in de voorafgaande 36 weken. De werkloosheidsuitkering is in dit geval maximaal drie maanden en de hoogte bedraagt gedurende de eerste twee maanden 75% van het laatst verdiende loon en vervolgens 70%.

Om in aanmerking te komen voor een langere WW-uitkering dan drie maanden moet de werknemer zowel voldoen aan de zojuist genoemde wekeneis (26 uit 36 weken) als aan de eis dat in vier van voorafgaande vijf jaren minstens 52 dagen per jaar is gewerkt. In dat geval is de maximale duur van de WW-uitkering drie jaar en twee maanden.

toekomstige situatie

Vanaf 1 januari 2016 zal de uitkeringsduur worden verlaagd. De maximale duur wordt in stappen van een maand per kwartaal teruggebracht naar 24 maanden.

verwijtbaarheid

Verwijtbare werkloosheid is aan de orde indien het gedrag van de werknemer een dringende reden voor ontslag oplevert. Dan zal een WW-uitkering worden geweigerd. De werknemer moet zich zodanig ernstig hebben misdragen dat van de werkgever redelijkerwijs niet langer kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst voort te zetten. Een werknemer is eveneens verwijtbaar werkloos indien deze op eigen verzoek de dienstbetrekking heeft beëindigd. Dit zonder dat aan de voortzetting daarvan zodanige bezwaren zijn verbonden dat voortzetting niet langer kon worden gevergd.

uitkering oudere werklozen

Voor de oudere werklozen die niet in staat zijn opnieuw werk te vinden, is er na afloop van de werkloosheidsuitkering een speciale uitkering op bijstandsniveau (Wet inkomensvoorziening oudere werklozen of IOW). Degenen die tussen 30 september 2006 en 1 januari 2020 werkloos worden en tenminste 60 jaar oud zijn, hoeven niet eerst hun vermogen aan te spreken om voor een uitkering in aanmerking te komen.

De regeling komt voort uit de gedachte dat de arbeidsmarkt voor oudere werknemers niet sterk is. Dit rechtvaardigt een aparte tijdelijke inkomensvoorziening voor oudere werklozen. Op die manier worden zij niet verplicht eerst het opgebouwde vermogen te benutten. Als voorwaarde om voor een IOW-uitkering in aanmerking te komen, geldt dat de oudere werkloze minimaal drie maanden een WW-uitkering heeft ontvangen. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) voert de regeling uit. Bij de IOW geldt evenals bij de WW een sollicitatieplicht. Daarbij kan het UWV op individuele gronden tijdelijk ontheffing verlenen.

mr. Wilma Kempe

Laatst bijgewerkt: 30/08/14

mr. Wilma Kempe

Mw. mr. M.W. Kempe studeerde privaatrecht aan de Universiteit Utrecht. Sinds 1997 is zij werkzaam bij In 't Veen Advocaten. Zij houdt zich bezig met arbeidsrecht, ambtenarenrecht, onderwijsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Kempe is lid van de VAAN. 10 jaar lang was zij kantonrechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam en de Rechtbank Midden-Nederland (voorheen Rechtbank Utrecht) . Zij behandelde procedures op arbeidsrechtelijk gebied. Sinds 1998 is zij voorzitter van een van de geschillencommissies (Wonen) van de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken (SGC).

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Doorzoek de site

Publicaties van mr. Wilma KempeGedeeltelijke transitievergoeding bij vermindering van de arbeidsduur
Bij vermindering van de arbeidsduur wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid bestaat in beginsel aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding.

Heeft een AOW-gerechtigde werknemer recht op een transitievergoeding?
Het feit dat de werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding bij ontslag, is volgens de Hoge Raad niet in strijd met de Europese richtlijn over leeftijdsdiscriminatie.

Schadevergoeding van werknemer na ontslag op staande voet
Een werkgever kan een vergoeding eisen van een werknemer die een dringende reden heeft gegeven voor ontslag op staande voet, maar er zijn spelregels.

Onregelmatigheidstoeslag over vakantiedagen
Een werknemer behoudt tijdens zijn vakantie recht op loon. Wat is daarbij de omvang van dit loon? Met welke componenten moet rekening gehouden worden?

Herplaatsingsplicht bij verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst
Bij een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van bedrijfseconomische omstandigheden wordt getoetst of aan de herplaatsingsplicht is voldaan.

De billijke vergoeding in het arbeidsrecht
De Hoge Raad heeft criteria gegeven voor het vaststellen van een billijke vergoeding. Deze vergoeding is aan de orde bij ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever of indien de werkgever heeft gehandeld in strijd met de regels voor ontslag.

Loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte
Een werkgever van een zieke werknemer moet afwegen tussen het beëindigen van het dienstverband met betaling van de wettelijke transitievergoeding en het in stand laten van het dienstverband met de re-integratieverplichtingen tot gevolg.

Van vernietiging opzegging arbeidsovereenkomst naar toekenning vergoeding
Het switchen van het verzoek tot vernietiging van de opzegging van de arbeidsovereenkomst naar een verzoek tot toekenning van een billijke vergoeding is mogelijk, ook als de switch buiten de vervaltermijn wordt gedaan.

Meer...