In 't Veen Advocaten
.
.
.
.
.
.
.

Aanpassingen Werkloosheidswet (WW) per 1 januari 2016

Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW-uitkering teruggebracht. Vanaf 1 juli 2015 is een andere wijziging in de WW van kracht, namelijk een inkomensverrekening.

Tijdens de WW-uitkering mag degene die de uitkering ontvangt en daarnaast inkomsten uit arbeid heeft, deze inkomsten voor 30% behouden. De bedoeling is dat een WW-gerechtigde wordt gestimuleerd inkomen te verwerven.

duur WW-uitkering

De maximale duur van de WW-uitkering was 38 maanden. Vanaf 1 januari 2016 is de maximale duur 37 maanden. De WW-uitkering wordt stap voor stap teruggebracht met één maand per kwartaal. Dit betekent dat vanaf 2019 de maximale duur van de WW-uitkering twee jaar zal bedragen. Iedereen die na 1 januari 2016 een WW-uitkering ontvangt, heeft met de nieuwe wettelijke bepalingen te maken.

In geval van ontslag op 1 januari 2016 geldt nog een maximale WW-duur van 37 maanden. Een ontslag op 31 december 2015 geeft nog een aanspraak op maximaal 38 maanden WW-rechten.

Ook wordt de opbouw van WW-rechten aangepast. Gedurende de eerste tien jaar wordt per gewerkt jaar één maand WW-recht opgebouwd. Na de periode van tien jaar wordt per gewerkt jaar een halve maand WW-recht opgebouwd. De WW-rechten die zijn opgebouwd voor 1 januari 2016 blijven tellen voor één maand WW-recht.

hoogte WW-uitkering

De hoogte van de WW-uitkering blijft gelijk. Dit betekent dat over de eerste twee maanden 75% van het laatstverdiende dagloon wordt betaald en daarna 70%, een en ander met een maximum van 75% respectievelijk 70% van het maximum dagloon.

wijze van betaling

Vanaf 1 juli 2015 geldt een nieuwe betalingssystematiek. Een WW-uitkering wordt per kalendermaand betaald en vindt achteraf, na afloop van de kalendermaand, plaats. In deze maand kan worden doorgegeven hetgeen de WW-gerechtigde heeft verdiend, waarna de hoogte van de WW-uitkering wordt vastgesteld.

mr. Wilma Kempe

Laatst bijgewerkt: 05/01/16

mr. Wilma Kempe

Mw. mr. M.W. Kempe studeerde privaatrecht aan de Universiteit Utrecht. Sinds 1997 is zij werkzaam bij In 't Veen Advocaten. Zij houdt zich bezig met arbeidsrecht, ambtenarenrecht, onderwijsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Kempe is lid van de VAAN. 10 jaar lang was zij kantonrechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam en de Rechtbank Midden-Nederland (voorheen Rechtbank Utrecht) . Zij behandelde procedures op arbeidsrechtelijk gebied. Sinds 1998 is zij voorzitter van een van de geschillencommissies (Wonen) van de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken (SGC).

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Doorzoek de site

Publicaties van mr. Wilma KempeGedeeltelijke transitievergoeding bij vermindering van de arbeidsduur
Bij vermindering van de arbeidsduur wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid bestaat in beginsel aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding.

Heeft een AOW-gerechtigde werknemer recht op een transitievergoeding?
Het feit dat de werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding bij ontslag, is volgens de Hoge Raad niet in strijd met de Europese richtlijn over leeftijdsdiscriminatie.

Schadevergoeding van werknemer na ontslag op staande voet
Een werkgever kan een vergoeding eisen van een werknemer die een dringende reden heeft gegeven voor ontslag op staande voet, maar er zijn spelregels.

Onregelmatigheidstoeslag over vakantiedagen
Een werknemer behoudt tijdens zijn vakantie recht op loon. Wat is daarbij de omvang van dit loon? Met welke componenten moet rekening gehouden worden?

Herplaatsingsplicht bij verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst
Bij een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van bedrijfseconomische omstandigheden wordt getoetst of aan de herplaatsingsplicht is voldaan.

De billijke vergoeding in het arbeidsrecht
De Hoge Raad heeft criteria gegeven voor het vaststellen van een billijke vergoeding. Deze vergoeding is aan de orde bij ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever of indien de werkgever heeft gehandeld in strijd met de regels voor ontslag.

Loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte
Een werkgever van een zieke werknemer moet afwegen tussen het beëindigen van het dienstverband met betaling van de wettelijke transitievergoeding en het in stand laten van het dienstverband met de re-integratieverplichtingen tot gevolg.

Van vernietiging opzegging arbeidsovereenkomst naar toekenning vergoeding
Het switchen van het verzoek tot vernietiging van de opzegging van de arbeidsovereenkomst naar een verzoek tot toekenning van een billijke vergoeding is mogelijk, ook als de switch buiten de vervaltermijn wordt gedaan.

Meer...