In 't Veen Advocaten
.
.
.
.
.
.
.

Mw. mr. M.W. Kempe, advocaat te Alphen aan den Rijn

Wilma KempeMw. mr. M.W. (Wilma) Kempe (1958) studeerde privaatrecht aan de Universiteit van Utrecht. Zij werd in 1990 beëdigd als advocaat en is sinds 1997 werkzaam bij In 't Veen Advocaten.

Zij houdt zich bezig met arbeidsrecht, ambtenarenrecht, onderwijsrecht en sociaal zekerheidsrecht

Zij treedt veel op in zaken op het gebied van ontslag, non-concurrentiebedingen, functiewijziging, disciplinaire maatregelen, schorsing en ontslag van ambtenaren, rechtspositieregelingen onderwijs. Haar cliënten zijn zowel werkgevers  (bedrijven, stichtingen, verenigingen) als werknemers en ambtenaren.

Op het grensgebied tussen arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht houdt Kempe zich bezig met re-integratieverplichtingen van werkgever en werknemer, passende arbeid, loonsanctie, WIA, ZW en WW.

Zij adviseert en procedeert op het gebied van onderwijsrecht en richt zich zowel op het primair onderwijs (PO), het voortgezet onderwijs (VO) als het beroepsonderwijs voor volwasseneneducatie (BVE) en het hoger beroepsonderwijs (hbo). Zij staat zowel schoolbesturen bij als leerkrachten/docenten en leerlingen.

Gedurende een periode van 10 jaar was Kempe kantonrechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam en de Rechtbank Midden-Nederland (voorheen Rechtbank Utrecht) . Zij behandelde procedures op arbeidsrechtelijk gebied. Kempe is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), een vereniging van specialisten op het gebied van arbeidsrecht.

Voorts is zij lid van de varO (vereniging van advocaten en rechtsbijstandverleners in het Onderwijsrecht) en van de NVOR (vereniging voor onderwijsrecht in theorie en praktijk). 

Kempe is sinds 1998 voorzitter van een van de geschillencommissies (Wonen) van de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken (SGC). Deze commissie behandelt geschillen tussen consumenten en ondernemers op het gebied van wonen. Zij is voorts lid van de Raad van Toezicht van Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Regio Alphen aan den Rijn (Sopora).

LinkedInMr. M.W. Kempe, advocaat te Alphen aan den Rijn
Telefoon: 0172 - 47 56 77, fax: 0172 - 47 32 94
E-mail: kempe@intveenadvocaten.nl

Doorzoek de site

Recente publicaties van mr. Wilma KempeDe billijke vergoeding in het arbeidsrecht
De Hoge Raad heeft criteria gegeven voor het vaststellen van een billijke vergoeding. Deze vergoeding is aan de orde bij ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever of indien de werkgever heeft gehandeld in strijd met de regels voor ontslag.

Loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte
Een werkgever van een zieke werknemer moet afwegen tussen het beëindigen van het dienstverband met betaling van de wettelijke transitievergoeding en het in stand laten van het dienstverband met de re-integratieverplichtingen tot gevolg.

Van vernietiging opzegging arbeidsovereenkomst naar toekenning vergoeding
Het switchen van het verzoek tot vernietiging van de opzegging van de arbeidsovereenkomst naar een verzoek tot toekenning van een billijke vergoeding is mogelijk, ook als de switch buiten de vervaltermijn wordt gedaan.

Het non-concurrentiebeding in arbeidsovereenkomsten
Een non-concurrentiebeding kan in beginsel alleen worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Slechts onder strikte voorwaarden kan een non-concurrentiebeding ook in een overeenkomst voor bepaalde tijd worden opgenomen.

Werkloosheidsuitkering en fictieve opzegtermijn
Met ingang van 1 januari 2016 is in de Werkloosheidswet een nieuwe wettelijke bepaling opgenomen waarbij het recht op een WW-uitkering wordt uitgesloten over de fictieve opzegtermijn.

Termijnen in het arbeidsrecht voor de werknemer
Ook voor de werknemer geeft de Wet werk en zekerheid diverse termijnen aan binnen het arbeidsrecht waarbinnen actie dient te worden ondernomen.

Termijnen in het arbeidsrecht voor de werkgever
De Wet werk en zekerheid die per 1 juli 2015 van kracht is, geeft diverse termijnen aan binnen het arbeidsrecht waarbinnen actie dient te worden ondernomen.

Aanpassingen Werkloosheidswet (WW) per 1 januari 2016
Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW-uitkering teruggebracht. Vanaf 1 juli 2015 is een andere wijziging in de WW van kracht, namelijk een inkomensverrekening.

Meer...