Vaststellingsovereenkomst bij einde arbeidsovereenkomst

WW, UWV, ww-uitkering, advocaat, ontbindingsprocedure, ontslagvergunning, vaststellingsovereenkomst, sociaal plan, benadelingshandeling, ontslagvergoeding, beëindigingsovereenkomst, Boskoop, Alphen aan den Rijn, Waddinxveen, opzegtermijn, beëindigingsvergoeding, ontbindingsvergoeding, vakantiegeld, loon, vakantiedagen, werkgever, werknemer

Inleiding

De wijzigingen in de werkloosheidswetgeving die per 1 oktober 2006 zijn ingegaan, brengen nieuwe mogelijkheden ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst met zich. Naast de mogelijkheid een arbeidsovereenkomst met een werknemer op te zeggen nadat een ontslagvergunning van UWV Werkbedrijf is verkregen en naast een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter, is het mogelijk een vaststellingsovereenkomst op te stellen ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst, met in stand houding van het recht op een ww-uitkering.

Inhoud vaststellingsovereenkomst

In de vaststellingsovereenkomst is het ten behoeve van de werknemer van belang op te nemen dat het initiatief tot beëindiging van de dienstbetrekking van de werkgever is uitgegaan. Dit is noodzakelijk in verband met de eisen die het UWV stelt aan het toekennen van een ww-uitkering. Er is nog slechts sprake van verwijtbare werkloosheid indien ontslag is gevolgd op grond van een dringende reden dan wel indien ontslag volgt door opzegging van de werknemer. Dit betekent dat het initiatief tot ontslag niet bij de werknemer mag liggen als de werknemer een ww-uitkering wenst te ontvangen.

In de overeenkomst dienen uiteraard de algemene gegevens omtrent dienstbetrekking, functie en reden voor de beëindiging te worden vermeld. Als reden kan bijvoorbeeld gelden een bedrijfseconomische grondslag dan wel een verstoring in de arbeidsverhouding op grond waarvan het niet langer gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst voort te zetten. In overleg tussen werkgever en werknemer kan de beëindigingsdatum worden vastgelegd. Aangezien het UWV zal beoordelen of aansluitend aan de beëindigingsdatum recht bestaat op een ww-uitkering, is het voor de werknemer wenselijk dat met de opzegtermijn wordt rekening gehouden. Dit betekent dat de vaststellingsovereenkomst dient te worden ondertekend voordat de opzegtermijn ingaat. Uiteraard dient de werknemer zijn werkzaamheden te verrichten tot de beëindigingsdatum tenzij partijen zijn overeengekomen dat de werknemer wordt vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden.
De tussen partijen overeengekomen vergoeding ter compensatie van het door de werknemer te lijden inkomensverlies dient eveneens in de overeenkomst te worden vermeld. Het is raadzaam aan te geven binnen welke termijn betaling dient te volgen en op welke wijze betaling dient te geschieden.
Teneinde onduidelijkheid te voorkomen is het raadzaam in de vaststellingsovereenkomst tevens op te nemen waarop de werknemer nog recht kan doen gelden. In dit kader dient te worden opgenomen dat aan de werknemer vakantiebijslag zal worden voldaan alsmede de termijn waarbinnen betaling zal plaatsvinden. Voorts is belangrijk aan te geven hoeveel vakantiedagen aan de werknemer dienen te worden uitbetaald berekend tot de beëindigingsdatum. In geval van een vrijstelling van werkzaamheden wordt in het algemeen overeengekomen dat de opgebouwde vakantiedagen geacht worden te zijn opgenomen in de periode tot de beëindigingsdatum.
 
Indien aan de werknemer eigendommen van werkgever ter beschikking zijn gesteld, waaronder bijvoorbeeld een laptop, mobiele telefoon, schriftelijke informatie, sleutels dan kan in de vaststellingsovereenkomst worden opgenomen op welke datum deze eigendommen uiterlijk dienen te worden afgegeven aan de werkgever. Met betrekking tot een lease-auto/bedrijfsauto die aan een werknemer ter beschikking is gesteld is het raadzaam de afspraken over afgifte van de auto, de mogelijkheid de auto nog enige tijd te gebruiken en de voorwaarden waaronder dit gebruik is toegestaan tot de beëindigingsdatum, vast te leggen.
 

Tot slot dient uiteraard finale kwijting over en weer te worden verleend waarmee partijen verklaren dat zij niets meer van elkaar te vorderen hebben.

Een advocaat van In 't Veen Advocaten te Alphen aan den Rijn, Boskoop en Waddinxveen kan zowel werkgever als werknemer adviseren over (het formuleren van) een vaststellingsovereenkomst en begeleidt zowel werkgevers als werknemers bij onderhandelingen die tot een vaststellingsovereenkomst moeten leiden.

Risico’s

Een vaststellingsovereenkomst brengt een aantal risico’s met zich. Zo is het mogelijk dat na het sluiten van de overeenkomst onenigheid ontstaat over de inhoud en de nakoming van hetgeen is overeengekomen. De bepalingen kunnen verschillend worden geïnterpreteerd of door één der partijen niet worden nagekomen.

Indien een ontbindingsprocedure is gevolgd, eindigt dit door een beschikking van de kantonrechter die voor ten uitvoerlegging vatbaar is. Dit biedt dus meer zekerheid.Het blijft dan ook van groot belang in een beëindigingsovereenkomst alle afspraken op een correcte en een duidelijke ondubbelzinnige wijze weer te geven.

Een aan In 't Veen Advocaten verbonden advocaat kan u over het risico dat is verbonden aan een vaststellingsovereenkomst uitgebreid informeren.

Sociaal plan

In het geval om organisatorische redenen dan wel bedrijfseconomische redenen door de (advocaat van) de werkgever een sociaal plan is opgesteld waarbij een regeling is getroffen voor werknemers die moeten afvloeien, geldt dat het vrijwillig gebruik maken van een vertrekregeling conform het sociaal plan door het UWV niet wordt beschouwd als een einde van de dienstbetrekking op initiatief van de werknemer. Dit betekent dat de werknemer die van een dergelijke vertrekregeling gebruik maakt in aanmerking komt voor een ww-uitkering. Een vertrekregeling kan worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst doch dit is niet noodzakelijk.

Benadelingshandeling

Het UWV kan een sanctie toepassen op de ww-uitkering indien sprake is van een zogenoemde benadelingshandeling. Het meewerken aan de beëindiging van de dienstbetrekking door ondertekening van een vaststellingsovereenkomst levert in het algemeen geen problemen op voor het verkrijgen van een ww-uitkering. Nu deze risico’s voor de werknemer in beginsel zijn vervallen, is het meestal niet langer noodzakelijk een pro forma procedure bij de kantonrechter te voeren tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst en kan worden volstaan met een vaststellingsovereenkomst.

Een advocaat van In 't Veen Advocaten kan u daarover nader informeren.

mr. M.W. Kempe

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mw mr. M.W. Kempe en mr. L.P.M. Eenens, beiden advocaat te Alphen aan den Rijn (0172-475677) en met mr. M.L. Groen, advocaat te Waddinxveen (0182-613622).

De teksten op de website van In 't Veen Advocaten zijn van algemene informatieve aard. In 't Veen Advocaten staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website. De informatie op deze website heeft verder een algemeen karakter en kan niet zonder meer op een specifieke of individuele situatie worden toegepast. De informatie op deze website is niet bedoeld als juridisch advies van welke aard dan ook.

In 't Veen Advocaten accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuiste informatie op deze website en voor de gevolgen van het gebruik dat van de informatie op deze website wordt gemaakt.

Niets uit de tekst op de website van In 't Veen Advocaten mag zonder voorafgaande toestemming van In 't Veen Advocaten worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze.


Alphen aan den Rijn
T: 0172-475677
F: 0172-473294

Boskoop
T: 0172-215500
F: 0182-611095

Waddinxveen
T: 0182-613622
F: 0182-611095

Kantoor Contact Zoeken