In 't Veen Advocaten
.
.
.
.
.
.
.

Ambtenarenrecht: de ambtenaar en zijn rechtspositie

De Ambtenarenwet geeft aan dat een ambtenaar is aangesteld om in openbare dienst te werken. De rechtspositie van ambtenaren ligt vast in verscheidene rechtspositieregelingen.

Voor een ambtenaar werkzaam bij het Rijk geldt het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR). Voor gemeenteambtenaren geldt de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector Gemeenten en de daarbij behorende Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO). Laatstgenoemde regeling is ook van toepassing op medewerkers met wie de gemeente een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht aangaat. Deze medewerkers zijn formeel geen ambtenaar. Zij worden echter wel als ambtenaar beschouwd in het kader van de arbeidsvoorwaardenregeling. Dit betekent dat in geval van arbeidsrechtelijke geschillen de kantonrechter daarover oordeelt met toepassing van de CAR/UWO. Voor ambtenaren werkzaam bij de provincie geldt de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP).

De rechten en plichten van ambtenaren liggen vast in deze regelingen.

ontslag

De regelingen bevatten ook de ontslaggronden zoals:

  • ontslag op verzoek;
  • ontslag wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd;
  • ontslag wegens reorganisatie/opheffing betrekking;
  • ontslag wegens arbeidsongeschiktheid (ziekte);
  • ontslag wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid;
  • ontslag wegens FPU/flexibel vervroegd uittreden;
  • ontslag wegens het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens bij indiensttreding.

Daarnaast komt er in deze regelingen een bepaling voor die ziet op de andere ontslaggronden, de zogenoemde restgrond. Tot slot is ontslag als disciplinaire straf mogelijk.

De regelingen sommen maatregelen op die de verschillende overheden kunnen toepassen wanneer de ambtenaar plichten verzaakt. Op grond van plichtsverzuim kunnen disciplinaire maatregelen (sancties) volgen. De sancties hangen af van de aard en ernst van het plichtsverzuim.

Tegen een ontslagbesluit dan wel een disciplinaire maatregel kan de ambtenaar bezwaar indienen. De ambtenaar kan zich daarbij laten bijstaan door een advocaat. Dit kan ook al in het gesprek dat plaatsvindt voorafgaand aan het besluit, waarin de ambtenaar wordt gehoord over zijn handelwijze. Na een voorgenomen besluit krijgt de ambtenaar namelijk de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen. Het is aan te raden dit schriftelijk te doen. De ondersteuning van een advocaat is hierbij waardevol. Nadat het besluit is genomen staan de formele wegen van bezwaar en beroep open.

Een onafhankelijke bezwaaradviescommissie behandelt het bezwaar. Is de uitkomst negatief, dan kan beroep worden ingediend bij de rechtbank. Uw advocaat kan hierbij van dienst zijn.

mr. Wilma Kempe

Laatst bijgewerkt: 21/08/14

mr. Wilma Kempe

Mw. mr. M.W. Kempe studeerde privaatrecht aan de Universiteit Utrecht. Sinds 1997 is zij werkzaam bij In 't Veen Advocaten. Zij houdt zich bezig met arbeidsrecht, ambtenarenrecht, onderwijsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Kempe is lid van de VAAN. 10 jaar lang was zij kantonrechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam en de Rechtbank Midden-Nederland (voorheen Rechtbank Utrecht) . Zij behandelde procedures op arbeidsrechtelijk gebied. Sinds 1998 is zij voorzitter van een van de geschillencommissies (Wonen) van de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken (SGC).

Op de inhoud van deze pagina en op het gebruik van deze website zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Doorzoek de site

Publicaties van mr. Wilma KempeDe billijke vergoeding in het arbeidsrecht
De Hoge Raad heeft criteria gegeven voor het vaststellen van een billijke vergoeding. Deze vergoeding is aan de orde bij ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever of indien de werkgever heeft gehandeld in strijd met de regels voor ontslag.

Loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte
Een werkgever van een zieke werknemer moet afwegen tussen het beëindigen van het dienstverband met betaling van de wettelijke transitievergoeding en het in stand laten van het dienstverband met de re-integratieverplichtingen tot gevolg.

Van vernietiging opzegging arbeidsovereenkomst naar toekenning vergoeding
Het switchen van het verzoek tot vernietiging van de opzegging van de arbeidsovereenkomst naar een verzoek tot toekenning van een billijke vergoeding is mogelijk, ook als de switch buiten de vervaltermijn wordt gedaan.

Het non-concurrentiebeding in arbeidsovereenkomsten
Een non-concurrentiebeding kan in beginsel alleen worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Slechts onder strikte voorwaarden kan een non-concurrentiebeding ook in een overeenkomst voor bepaalde tijd worden opgenomen.

Werkloosheidsuitkering en fictieve opzegtermijn
Met ingang van 1 januari 2016 is in de Werkloosheidswet een nieuwe wettelijke bepaling opgenomen waarbij het recht op een WW-uitkering wordt uitgesloten over de fictieve opzegtermijn.

Termijnen in het arbeidsrecht voor de werknemer
Ook voor de werknemer geeft de Wet werk en zekerheid diverse termijnen aan binnen het arbeidsrecht waarbinnen actie dient te worden ondernomen.

Termijnen in het arbeidsrecht voor de werkgever
De Wet werk en zekerheid die per 1 juli 2015 van kracht is, geeft diverse termijnen aan binnen het arbeidsrecht waarbinnen actie dient te worden ondernomen.

Aanpassingen Werkloosheidswet (WW) per 1 januari 2016
Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW-uitkering teruggebracht. Vanaf 1 juli 2015 is een andere wijziging in de WW van kracht, namelijk een inkomensverrekening.

Meer...